--%>

     Tại Dự thảo Nghị định về Bảo tồn và sử dụng bền vững (BTVSDBV) các vùng đất ngập nước (ĐNN), Bộ TN&MT đề xuất chính sách đầu tư cho BTVSDBV ĐNN quan trọng.

     Theo Dự thảo, Nhà nước có chính sách khuyến khích đầu tư cho BTVSDBV ĐNN quan trọng, bao gồm:

     Xây dựng cơ sở hạ tầng, vật chất thiết yếu, bảo đảm chi phí cho hoạt động của bộ máy quản lý, BTVSDBV ĐNN quan trọng ở cấp Trung ương và địa phương; đào tạo phát triển, đảm bảo nguồn nhân lực trong BTVSDBV ĐNN; đảm bảo phân bổ kinh phí cho quản lý hiệu quả các khu bảo tồn (KBT) ĐNN, vùng ĐNN quan trọng nằm ngoài KBT theo quy định của pháp luật;

     Phát triển các hoạt động dịch vụ liên quan đến đa dạng sinh học, thực hiện du lịch sinh thái tại các vùng ĐNN quan trọng phù hợp với quy định của pháp luật;
Hỗ trợ đầu tư và tạo cơ chế hưởng lợi cho các bên liên quan, cộng đồng dân cư tham gia BTVSDBV ĐNN quan trọng. Gắn trách nhiệm của người sử dụng lợi ích của ĐNN với đầu tư bảo tồn và phát triển bền vững các vùng ĐNN quan trọng;

     Xây dựng và nhân rộng các mô hình BTVSDBV ĐNN trên cơ sở phương pháp tiếp cận hệ sinh thái, các phương thức đồng quản lý, quản lý dựa vào cộng đồng tại các vùng ĐNN quan trọng hoặc KBT ĐNN;

     Tuần tra, giám sát đa dạng sinh học các KBT ĐNN, khu Ramsar, vùng ĐNN quan trọng nằm ngoài KBT; nghiên cứu khoa học, tuyên truyền giáo dục bảo tồn đa dạng sinh học, cải thiện đời sống người dân trong KBT và vùng đệm KBT ĐNN.

 

 

     Theo đó, sẽ phát triển nguồn nhân lực về quản lý vùng ĐNN quan trọng thông qua việc kiện toàn tổ chức quản lý các vùng ĐNN quan trọng từ Trung ương đến địa phương; tăng cường năng lực về quản lý, bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng ĐNN quan trọng cho đội ngũ cán bộ thuộc các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương; nâng cao kỹ năng quản trị tài nguyên ĐNN cho các Ban quản lý KBT ĐNN và cộng đồng, các bên liên quan đến các vùng ĐNN.

     Bên cạnh đó, huy động sự tham gia của cộng đồng trong BTVSDBV ĐNN. Cụ thể, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đều có quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên và thông tin liên quan đến các vùng ĐNN theo quy định của pháp luật; thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng dân cư, chính quyền các cấp và những bên liên quan trong BTVSDBV các vùng ĐNN quan trọng thông qua phương thức đồng quản lý, quản lý dựa vào cộng đồng; nâng cao nhận thức cộng đồng trong BTVSDBV các vùng ĐNN; bảo tồn và phát huy giá trị, tri thức truyền thống, bản địa trong BTVSDBV các vùng ĐNN.

     Mời bạn đọc xem toàn văn Dự thảo và góp ý tại đây.

                                                                                                      

An Vi

Thống kê

Lượt truy cập: 2501625