--%>

Trả lời:

     Trách nhiệm của khu kinh tế trong BVMT:

     - Khu kinh tế phải có công trình hạ tầng BVMT theo quy định của pháp luật;

     - Ban quản lý khu kinh tế phải có bộ phận chuyên trách về BVMT;

     - Ban quản lý khu kinh tế phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về BVMT trên địa bàn tổ chức thực hiện các hoạt động BVMT; Báo cáo công tác BVMT trong khu kinh tế theo quy định của pháp luật.

     Trách nhiệm của khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao:

     - Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về BVMT trên địa bàn tổ chức kiểm tra hoạt động BVMT và có báo cáo đơn vị quản lý chức năng theo quy định của pháp luật.

     - Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao phải có bộ phận chuyên trách về BVMT;

     - Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao phải bảo đảm các yêu cầu sau:

     + Quy hoạch các khu chức năng, các loại hình hoạt động phải phù hợp với các hoạt động BVMT;

     + Đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường và có hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục; Có thiết bị đo lưu lượng nước thải;

     + Bố trí bộ phận chuyên môn phù hợp để thực hiện nhiệm vụ BVMT.

 

Tạp chí Môi trường

Thống kê

Lượt truy cập: 462809