--%>

     Ngày 30/9/2018, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường tổ chức buổi Tọa đàm "Tổng cục Môi trường - 10 năm xây dựng và phát triển". Tham dự buổi Tọa đàm có Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cùng nhiều lãnh đạo, cán bộ qua các thời kỳ của Tổng cục Môi trường.

     Tổng cục Môi trường được thành lập theo Nghị định số 25/2008/NĐ-CP của Chính phủ, trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị tiền thân là Cục BVMT, Vụ Môi trường, Vụ Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường trực thuộc Bộ TN&MT. Trước đó, cơ quan chuyên môn tiền thân của các đơn vị này là Cục Môi trường, được thành lập từ năm 1992, trực thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, có vai trò nền nóng cho sự hình thành và phát triển hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về BVMT từ Trung ương đến địa phương nói chung và Tổng cục Môi trường ngày nay nói riêng.

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi Tọa đàm

 

     Ngay sau khi được thành lập, Tổng cục Môi trường đã được Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của theo Quyết định số 132/2008/QĐ-TTg ngày 30/9/2008, với 16 đơn vị trực thuộc, trong đó có 10 đơn vị hành chính và 06 đơn vị sự nghiệp, tổng số cán bộ là gần 300 người. Sự ra đời của Tổng cục Môi trường là một bước quan trọng trong tiến trình quy hoạch và nâng cấp cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi truờng, đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của ngành môi trường ở nước ta.

     Chặng đường 10 năm trưởng thành và phát triển

     Trình bày báo cáo tham luận tại buổi Tọa đàm, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài cho biết, trong chặng đường 10 năm trưởng thành và phát triển, Tổng cục Môi trường đã trải qua 2 lần thay đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; đến nay có 18 đơn vị trực thuộc, gồm 12 đơn vị hành chính và 6 đơn vị sự nghiệp, tổng số cán bộ là 536 người, trong đó đội ngũ công chức, viên chức có 26 tiến sỹ, 148 thạc sỹ và 106 cử nhân. Mô hình tổ chức đã được xây dựng theo hướng tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, đáp ứng yêu cầu cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Năm 2018, đã chuyển đổi 03 Cục thành 03 Vụ; đồng thời kiện toàn 03 Cục BVMT khu vực miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên và miền Nam, thành lập 03 Trung tâm Quan trắc môi trường khu vực miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên và miền Nam để phát huy vai trò chỉ đạo, điều phối, tác nghiệp tại địa phương theo vùng.

 

Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Tài trình bày báo cáo tham luận tại buổi Tọa đàm

 

     Theo đó, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục cũng đã không ngừng được bổ sung, hoàn thiện, phân định rõ hơn thẩm quyền, khắc phục sự chồng chéo, bỏ trống hoặc phân công chưa hợp lý với các Bộ, ngành, địa phương. Tổng cục được giao là cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực BVMT; bổ sung thêm thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, nhiệm vụ tổng hợp, đề xuất phân bổ nguồn chi sự nghiệp môi trường cho các Bộ, ngành, địa phương; cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại; đánh giá tác động môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học; sức khoẻ môi trường; quản lý chất lượng các thành phần môi trường...

     Trong công tác tổ chức quản lý, chỉ đạo, điều hành, Tổng cục đã có những chuyển biến tích cực, linh hoạt phù hợp với cơ cấu tổ chức trong từng giai đoạn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng mô hình Chính phủ điện tử. Quán triệt phương châm hướng về địa phương, cơ sở, Tổng cục Môi trường đã tăng cường đối thoại, làm việc trực tiếp với các địa phương để kịp thời nắm bắt, giải quyết các vướng mắc, bất cập; tính đến nay đã giải quyết được hơn 600 kiến nghị (đạt gần 90%). Năm 2017, đã thành lập đường dây nóng về môi trường xuyên suốt từ Trung ương đến các địa phương, việc giải quyết các phản ánh qua đường dây nóng đạt kết quả tích cực với 450 kiến nghị được xử lý dứt điểm (chiếm khoảng 50%); 300 kiến nghị được xác minh và có phương án xử lý (chiếm khoảng 30%). Sự phối hợp với các địa phương trong triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về BVMT ngày càng được tăng cường, thể hiện rõ nét trong công tác thanh tra, kiểm tra; kiểm soát các dự án lớn về môi trường.

     Nhìn lại, con đường một thập kỷ qua, mặc dù phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức, song Tổng cục Môi trường đã nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác BVMT. Đến nay, đã có 02 đạo luật quan trọng là Luật Đa dạng sinh học và Luật BVMT cùng với 15 Nghị định; 98 Thông tư; 13 văn bản liên tịch; 82 Quy chuẩn kỹ thuật về môi trường được ban hành, tạo nên hành lang pháp lý tương đối đầy đủ và đồng bộ về BVMT. Về chủ trương, chính sách, đã có 01 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, 01 Chỉ thị của Ban Bí thư, 01 Nghị quyết của Bộ Chính trị, 02 Chiến lược và nhiều chương trình, kế hoạch khác. Nhờ triển khai có hiệu quả, đồng bộ, sáng tạo nhiều công cụ quản lý, giải pháp chính sách, Tổng cục đã từng bước chuyển từ thế bị động sang chủ động trong việc phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.

     Với chức năng là cơ quan tham mưu, giúp Bộ TN&MT thống nhất quản lý nhà nước về BVMT trên phạm vi cả nước, Tổng cục Môi trường đang thực hiện những sứ mệnh quan trọng nhằm góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục ô nhiễm môi trường, gìn giữ các giá trị cốt lõi của thiên nhiên, BVMT sống trong lành cho người dân, đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước. Để thực hiện tốt sứ mệnh đó, Tổng cục Môi trường đã xây dựng và phát triển định hướng hoạt động trong thời gian tới, đó là: Tập trung tham mưu chỉ đạo việc kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về BVMT từ Trung ương đến địa phương trong tình hình mới; Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BVMT; đẩy nhanh tiến độ sửa đổi Luật BVMT, hình thành đồng bộ các cơ chế, công cụ, biện pháp, quy chuẩn, quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật phục vụ công tác quản lý môi trường, bảo đảm tiếp cận với trình độ quản lý của các nước tiên tiến trên thế giới; Thiết lập và triển khai có hiệu quả các cơ chế xã hội hóa nhằm huy động tổng lực sự tham gia của toàn xã hội trên cơ sở kết hợp giữa Nhà nước, các tổ chức, giới khoa học, doanh nghiệp và người dân vào công tác BVMT; Triển khai có hiệu quả của các cơ chế, công cụ, biện pháp quản lý môi trường, đặc biệt là ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm, quản lý chất thải, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; Tận dụng có hiệu quả các thành tựu về khoa học công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 trong công tác quản lý môi trường; trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, đồng bộ hóa, hiện đại hóa hệ thống thông tin, dữ liệu về môi trường. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ có hiệu quả sự hỗ trợ của quốc tế trong công tác BVMT; nghiên cứu, kiến nghị cơ chế cử cán bộ đại diện ngoại giao về môi trường tại các nước.

 

Toàn cảnh buổi Tọa đàm

 

     Cần thay đổi tư duy trong công tác quản lý để đáp ứng với yêu cầu phát triển của đất nước

     Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu là lãnh đạo của các thế hệ đi trước đã chia sẻ về những kinh nghiệm quản lý, điều hành từ những năm khởi đầu còn nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự đoàn kết và sáng tạo của các lãnh đạo, cán bộ qua các thời kỳ, Tổng cục Môi trường đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển của ngành. Các đại biểu mong muốn và tin tưởng rằng, với những cán bộ chuyên môn như hiện nay và có sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ TN&MT, Tổng cục Môi trường sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

     Phát biểu tại buổi Tọa đàm, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định: “những nền tảng mà các thế hệ đi trước để lại là tài sản vô giá để xây dựng ngành môi trường có được thành tựu như ngày hôm nay" và đề nghị các cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong Tổng cục học tập những thế hệ đi trước để luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống đoàn kết, cùng nhau phối hợp giải quyết công việc vì mục tiêu chung để cùng xây dựng đơn vị vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước, Bộ trưởng yêu cầu mỗi cán bộ trong Tổng cục phải là một hạt nhân và có tư duy duy độc lập để đề xuất các ý tưởng cho ngành phát triển. Đối với cấp Lãnh đạo cần phải thay đổi tư duy quản lý, đưa ra những chiến lược, tầm nhìn dài hạn và đáp ứng được với yêu cầu hội nhập quốc tế. Bộ trưởng tin tưởng rằng, với truyền thống 10 năm xây dựng và phát triển, Tổng cục Môi trường sẽ có bước phát triển mới, chủ động, sáng tạo trong công tác quản lý nhà nước về BVMT; đổi mới tổ chức quản lý để không ngừng nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả công tác, phục vụ đắc lực cho mục tiêu phát triển bền vững đất nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ Tổng cục Môi trường qua các thời kỳ

 

     Thay mặt cho Lãnh đạo Tổng cục, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài gửi lời cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Bộ; các thế hệ lãnh đạo của Tổng cục Môi trường qua các thời kỳ; các đồng chí nguyên là Lãnh đạo các cơ quan tiền thân của Tổng cục Môi trường và thế hệ công chức, viên chức, người lao động đã và đang làm việc trong lĩnh vực môi trường. Tổng cục trưởng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân và Lãnh đạo Bộ; sự theo dõi, chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các thế hệ đi trước; sự phối hợp, đồng hành của các đồng nghiệp đã từng công tác tại Tổng cục; sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để đưa Tổng cục Môi trường chúng ta ngày càng phát triển vững mạnh.

 

Nguyên Hằng

Thống kê

Lượt truy cập: 2892873