--%>

    Đó là chủ đề trọng tâm của phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành TN&MT năm 2019, do Bộ trưởng Bộ TN&MT phát động, ngày 1/2/2019, tại Công văn số 585/BTNMT-TĐKTTT.

    Năm 2019 là năm có ý nghĩa tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực để phấn đấu về đích các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Kế hoạch giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030 của cả nước và ngành TN&MT theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của Ngành và là năm sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

   Hưởng ứng các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ phát động; nhằm động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành TN&MT hăng hái thi đua công tác, lao động và học tập với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước nhân dân và đất nước; hành động quyết liệt; đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện ở mọi cấp, mọi nơi, trong tất cả các tổ chức; tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là những trì trệ, yếu kém trong xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách hướng tới phát triển kinh tế bền vững đất nước, Bộ trưởng Bộ TN&MT phát động phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá phát triển bền vững đất nước”, gồm 8 nội dung chủ yếu:

    Phong trào thi đua ngành TN&MT nhằm quán triệt và  triển khai nghiêm túc Chương trình kế hoạch hành động của Bộ TN&MT trong thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 của Chính phủ.

    Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy tinh giản, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên trong từng cơ quan, đơn vị và trong toàn Ngành.   

    Tạo đột phá trong hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về TN&MT: tiếp tục xây dựng, hoàn thiện, trình Luật BVMT sửa đổi; hoàn thiện hệ thống các văn bản dưới luật theo hướng ưu tiên tháo gỡ các vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, vẫn đề ô nhiễm rác thải nhựa và phân loại rác thải tại nguồn 3R, tài nguyên nước…

    Ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hội nhập quốc tế sâu rộng; hình thành các nhóm nghiên cứu sâu về TN&MT, trước mắt là nghiên cứu để giải quyết các vấn đề bức xúc, cản trở phát triển, gây ảnh hưởng đến cuộc sống nhân dân.

    Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công. tăng mạnh chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp để xây dựng ngành TN&MT là ngành đi đầu trong xây dựng chính phủ điện tử: Thực hiện văn bản hồ sơ điện tử, chứng thực chữ ký số trong công tác hành chính của Bộ; tiếp tục hoàn thiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ (dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4) kết nối với cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống một cửa quốc gia, một cửa ASEAN; thực hiện công tác chỉ đạo điều hành giữa Bộ với Sở TN&MT các tỉnh và TP trực thuộc Trung ương thông qua môi trường mạng; Triển khai xây dựng đề án tổng thể cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, các bộ, ngành tạo nền tảng dữ liệu quốc gia; trước mắt ưu tiên xây dựng dữ liệu về đất đai, dữ liệu quan trắc TN&MT, dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long, dữ liệu chuyên ngành.

    Thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm theo hướng giảm thanh tra theo kế hoạch và tăng cường thanh tra đột xuất; tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại tại các điểm nóng, dễ phát sinh tiêu cực và nêu gương, khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu về công tác này.

    Thực hiện nghiêm minh các quy định về chính sách tài chính, điều hành thận trọng, linh hoạt và tiết kiệm, phù hợp với chính sách tài khóa và chính sách vĩ mô; giám sát chặt chẽ đầu tư công, sử dụng và quản lý hiệu quả tài sản công, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí.

    Truyền thông mạnh mẽ để phổ biến các cơ chế chính sách về TN&MT ngay từ khi chuẩn bị, ban hành và thực hiện; tổ chức các ngày lễ lớn và sự kiện về tài nguyên và môi trường một cách thiết thực và hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên và BVMT.

    Bộ trưởng Bộ TN&MT kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với tinh thần “thi đua ái quốc”, ý chí tự lực, tự cường, yêu ngành, yêu nghề, phát huy những thành quả đã đạt được, ra sức phấn đấu, thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu, tiến tới hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2019 và hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020), đưa ngành TN&MT phát triển lên tầm cao mới, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Phương Linh

Thống kê

Lượt truy cập: 2795974