--%>

     Bộ TN&MT vừa ban hành Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng KH&CN lần thứ nhất, năm 2019 tại Quyết định số 1548/QĐ-BTNMT ngày 20/6/2019.

     Theo đó, các công trình tham gia xét tặng Giải thưởng phải đáp ứng yêu cầu: Là kết quả nhiệm vụ KH&CN sử dụng hoặc nhận hỗ trợ từ các nguồn kinh phí do Bộ TN&MT quản lý và phục vụ trực tiếp sự phát triển của ngành TN&MT; là kết quả của nhiệm vụ KH&CN có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước phải được đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định pháp luật; được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn ít nhất 1 năm và chưa nhận bất kỳ Giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế nào; tính đến thời điểm xét tặng Giải thưởng, tác giả công trình không vi phạm quy định tại Điều 8, Luật KH&CN.Hội thảo Kết quả nghiên cứu nổi bật của các đơn vị thuộc Bộ TN&MT chào mừng Ngày KH&CN

Việt Nam năm 2019, ngày 17/5/2019

 

     Các lĩnh vực xét thưởng bao gồm: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thuỷ văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; viễn thám; quản lý tổng hợp tài nguyên, BVMT biển và hải đảo; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ TN&MT.

     Đối tượng tham gia xét tặng giải thưởng là các tác giả đáp ứng được những điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Quy chế xét tặng Giải thưởng KH&CN của Bộ TN&MT ban hành kèm theo Quyết định số 2086/QĐ-BTNMT ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ TN&MT.

     Tổng số Giải thưởng xét tặng gồm10 giải, trong đó, công trình khoa học: 5 giải; công trình công nghệ: 5 giải

     Hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng của các đơn vị gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp về các Tổng cục/Cục của Bộ TN&MT trước ngày 30/7/2019.

     Đơn vị có công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng gửi bản điện tử công văn tham gia xét tặng đến cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng Giải thưởng - Vụ KH&CN, Bộ TN&MT và vào địa chỉ thư điện tử của Vụ (vkhcn@monre.gov.vn).

 

Vũ Hồng

Thống kê

Lượt truy cập: 2490865