--%>

    Ngày 10/10/2018, Bộ TN&MT đã ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 807/QĐ-TTg ngày 03/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020.

 

 

    Theo đó, các nội dung và nhiệm vụ chính thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020 được cụ thể hóa trong hai nhóm chính gồm:

    Thứ nhất, xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách, văn bản quy pham pháp luật triển khai Chương trình. Theo đó, sẽ tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật quy định quản lý các công trình xử lý, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường; rà soát, xây dựng hoàn thiện, đồng bộ các văn bản pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường để hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phưong triển khai Chưong trình có hiệu quả, đúng mục tiêu.

    Thứ hai, tăng cường năng lực, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế thực hiện Chương trình. Cụ thể, sẽ tập trung tìm kiếm và ứng dụng các giải pháp khoa học, công nghệ trong xử lý, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường phù hợp với điều kiện Việt Nam;

    Đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức quốc tế, bao gồm các tổ chức đa phương, song phương và các tổ chức phi chính phủ nhằm trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, chuyển giao công nghệ về xử lý ô nhiễm môi trường; huy động nguồn vốn viện trợ không hoàn lại và vốn vay tín dụng ưu đãi; thiết lập cơ chế phối hợp giữa các cơ quan của Chính phủ và các nhà tài trợ một cách rõ ràng, linh hoạt để tạo môi trường minh bạch, thuận lợi, có hiệu quả cho việc thực thi Chương trình;

   Đẩy mạnh hoạt động hợp tác giữa Việt Nam với các nhà tài trợ cho lĩnh vực xử lý, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của các nhà tài trợ và đảm bảo thực hiện theo đúng các thỏa thuận đã được cam kết.

    Trong đó, Tổng cục Môi trường là cơ quan đầu mối, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và đơn vị liên quan, hướng dẫn các cơ quan, địa phương liên quan xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai Chương trình; Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế rà soát, xây dựng các văn bản pháp luật có liên quan đến khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường… Đồng thời, định kỳ báo cáo Bộ trưởng Bộ TN&MT để báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chương trình.

 

Lê Chính

Thống kê

Lượt truy cập: 129256