--%>

     ​Ngày 11/10/2017, Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh có bài viết “Bộ TN&MT mỗi ngày thanh tra 3 doanh nghiệp” đề cập đến việc triển khai Kế hoạch thanh tra về BVMT năm 2017 của Bộ. Để có cái nhìn toàn diện, Tổng cục Môi trường xin được thông tin đầy đủ đến các cơ quan thông tấn, báo chí như sau:

​     Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT, Bộ TN&MT được giao tập trung thanh tra, kiểm tra đối tượng có lưu lượng nước thải từ 200 m3/ngày đêm trở lên. Trên cơ sở đó, Tổng cục Môi trường đã khẩn trương rà soát, lập danh mục và đề xuất Bộ TN&MT phê duyệt Kế hoạch thanh tra BVMT năm 2017 đối với 758 cơ sở. Tuy nhiên, sau khi trao đổi, thống nhất với các Bộ, ngành và địa phương, để đảm bảo kế hoạch thanh tra không chồng chéo, không ảnh hưởng đến doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ TN&MT, Kế hoạch thanh tra sau đó đã được điều chỉnh xuống còn 472 cơ sở.

     Triển khai kế hoạch thanh tra, Tổng cục Môi trường đã huy động sự tham gia tổng lực của các đơn vị trực thuộc, thành lập 13 đoàn thanh tra, lấy nòng cốt chủ trì là 3 Cục: Kiểm soát hoạt động BVMT, Môi trường miền Trung và Tây Nguyên, Môi trường miền Nam, với sự tham gia của các Cục: Kiểm soát ô nhiễm, Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường; Các Sở TN&MT; Ban Quản lý Khu kinh tế/ Khu công nghiệp; Sở Công Thương; Lực lượng cảnh sát môi trường các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương có cơ sở thuộc đối tượng thanh tra. Các đoàn thanh tra có đơn vị được trưng cầu giám định nước thải, khí thải và chất thải khác tham gia. Trưởng đoàn thanh tra là lãnh đạo của các đơn vị chủ trì thực hiện kế hoạch thanh tra. Các đoàn thanh tra được chia thành các tổ, tổ chức thanh tra ở các cơ sở dưới sự chỉ đạo của Trưởng đoàn thanh tra.

     Nội dung thanh tra bao gồm việc chấp hành quy định pháp luật BVMT như: Các thủ tục hành chính; Quy định về thu gom, lưu giữ, xử lý hoặc chuyển giao xử lý chất thải; Lắp đặt, vận hành các công trình BVMT; Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xả thải; Các yêu cầu về BVMT khác.

     Để đảm bảo các nội dung thanh tra, thời gian thực hiện thanh tra đối với mỗi đối tượng là 45 ngày kể từ ngày công bố Quyết định. Trong thời gian này, Đoàn thanh tra phải tiến hành đầy đủ các bước theo quy định, bao gồm: Nghiên cứu, đánh giá hồ sơ, tài liệu; Kiểm tra thực tế; Lấy mẫu nước thải, khí thải và chất thải khác; Phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm; Làm việc, trao đổi, nghe cơ sở giải trình theo quy định; Trao đổi, thảo luận trong tổ, đoàn; Chuẩn bị biên bản, dự thảo kết luận... Trong từng đoàn thanh tra, các thành viên đều được Trưởng đoàn phân công nhiệm vụ cụ thể, chịu trách nhiệm trước Trưởng đoàn và pháp luật về các nhiệm vụ đã được phân công, chỉ được cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước khi đi công tác để thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

     Đến nay, Tổng cục Môi trường đã tiến hành thanh tra đối với hầu hết các đối tượng theo kế hoạch, riêng các Đoàn thanh tra tại hai tỉnh Long An và Gia Lai đang triển khai tiếp đến cuối tháng 10/2017 và đầu tháng 11/2017 sẽ kết thúc. Việc trả kết quả và ban hành kết luận thanh tra tuân theo quy định của Luật Thanh tra.

 

Nhật Minh

Thống kê

Lượt truy cập: 2769631