--%>

     Ngày 31/3/2020, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các đơn vị liên quan để hoàn thiện Đề án “Tăng cường năng lực hội nhập quốc tế lĩnh vực môi trường” nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi hội nhập quốc tế sâu, rộng hiện nay và xu thế hội nhập quốc tế trong tương lai, đóng góp cho công tác BVMT và hội nhập về kinh tế, hướng tới phát triển bền vững đất nước. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành chủ trì cuộc họp.

 

Các đầu cầu tham gia cuộc họp trực tuyến

     Theo đó, việc tăng cường năng lực đáp ứng yêu cầu và điều kiện hội nhập quốc tế, phù hợp với các cam kết và nghĩa vụ quốc tế trong lĩnh vực môi trường; thúc đẩy đầu tư, thu hút nguồn vốn nước ngoài, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh; hạn chế những tác động tiêu cực đối với môi trường, hạn chế các hoạt động làm ảnh hưởng đến môi trường, đảm bảo phát triển kinh tế bền vững. Đồng thời, góp phần nâng cao uy tín quốc gia và doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, tin cậy đối với các đối tác nước ngoài, giúp các doanh nghiệp phòng tránh được những rủi ro liên quan đến các vấn đề môi trường hiện nay và trong tương lai.

     Trên cơ sở đó, Đề án “Tăng cường năng lực hội nhập quốc tế lĩnh vực môi trường” được xây dựng trên cơ sở quán triệt chủ trương, đường lối, định hướng về hội nhập quốc tế và BVMT của Đảng và Nhà nước. Đề án sẽ đưa ra những giải pháp có tính toàn diện nhằm tăng cường năng lực hội nhập quốc tế về môi trường cho cơ quan quản lý các cấp, doanh nghiệp và người dân; đồng thời bảo đảm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghĩa vụ về môi trường đã cam kết trong các khuôn khổ quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

     Tại cuộc họp trưc  tuyến, phần lớn đại biểu đề nghị, cần chú trọng vào việc tăng cường năng lực thể chế của Việt Nam trong hội nhập quốc tế về lĩnh vực môi trường; có cơ chế khuyến khích các chuyên gia trong và ngoài nước; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; quan tâm thu hút khối tư nhân tham gia chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực môi trường...

     Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành cho rằng, trong thời gian qua, hội nhập quốc tế nói chung và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực TN&MT nói riêng đã góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam; đồng thời mang lại những lợi ích về nhiều mặt cho đất nước. Ngày nay, việc hội nhập này tiếp tục diễn biến theo theo xu thế sâu hơn về nội dung, mức độ, rộng hơn về phạm vi, hình thức. Đây là cơ hội, tiềm năng; nhưng cũng là thách thức đối với nước ta, do vậy, việc chủ động xây dựng và triển khai một chương trình tổng thể, toàn diện nhằm nâng cao năng lực hội nhập quốc tế đối với các lĩnh vực TN&MT, trong đó có lĩnh vực môi trường có vai trò quan trọng. Thứ trưởng đề nghị Tổng cục Môi trường rà soát, tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương; phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, bổ sung các nhiệm vụ và hoàn thiện Đề án, đặc biệt, cần tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia công tác hội nhập quốc tế; xây dựng kế hoạch tăng cường mạng lưới quan trắc của Việt Nam tham gia vào mạng lưới toàn cầu.

 

Vũ Hồng

 

Thống kê

Lượt truy cập: 432483