--%>

     Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ TN&MT được đưa ra trong Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, tại Hà Nội, ngày 11/7/2018. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa, Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành chủ trì Hội nghị.

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quản lý Nhà nước về TN&MT

     Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, quán triệt tinh thần “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” của Thủ tướng Chính phủ, 6 tháng đầu năm 2018, Bộ TN&MT đã theo sát tình hình thực tiễn, chủ động chỉ đạo triển khai các giải pháp phù hợp để tăng cường BVMT, quản lý tài nguyên, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường hiệu lực thực thi pháp luật. Kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; xây dựng nền hành chính kỷ luật, kỷ cương, liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

    Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, từ thực tiễn công tác quản lý, thảo luận, đóng góp những ý kiến cụ thể về các vấn đề trọng tâm, làm rõ các tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục, nhằm giải quyết tốt, hài hòa giữa vấn đề quản lý, bảo vệ TN&MT cho phát triển bền vững với tăng trưởng nhanh kinh tế - xã hội.

     Về công tác hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, 6 tháng đầu năm 2018, Bộ đã trình và được Quốc hội thông qua Luật đo đạc và bản đồ; tập trung xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều về quy hoạch của Luật đất đai, Luật BVMT, Luật khoáng sản, Luật tài nguyên nước, Luật khí tượng thủy văn, Luật đa dạng sinh học, Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Đồng thời, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương trình Bộ Chính trị báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khoá XI và triển khai việc sơ kết 5 năm tình hình thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khoá XI. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá tình hình thi hành và triển khai việc sửa đổi bổ sung Luật đất đai, Luật BVMT; Trình Chính phủ 4 Nghị định, 1 Đề xuất xây dựng Nghị định, dự thảo 10 Quyết định.

     Trong 6 tháng đầu năm, Bộ đã triển khai 42 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 56 tổ chức và 2 cuộc giám sát hoạt động Đoàn thanh tra theo kế hoạch. Bộ đã tiếp 121 lượt công dân với tổng số 181 người, trong đó có 8 lượt đoàn đông người giảm 61 lượt, 341 người so với năm 2017. Đồng thời, phân loại và xử lý 1.479 lượt đơn khiếu nại, tố cáo; thẩm tra, xác minh 27/29 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao, 18/20 vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ.

     Đối với lĩnh vực môi trường, Bộ đã xây dựng khung dự án Luật BVMT (sửa đổi); trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật BVMT; trình Thủ tướng Chính pủ phê duyệt Đề án kiểm soát đặc biệt đối với dự án, cơ sở có nguy cơ ô nhiễm cao. Bên cạnh đó, Bộ đã trình Quốc hội, báo cáo Chính phủ về công tác BVMT năm 2017, kết quả 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về vướng mắc liên quan đến Luật BVMT và Luật Đầu tư; báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong lĩnh vực BVMT. Đặc biệt, giám sát chặt chẽ việc khắc phục các tồn tại, vi phạm của Công ty Formosa Hà Tĩnh, quá trình vận hành thử nghiệm Lò cao số 2, hoạt động của Nhà máy Giấy Lee&Man Hậu Giang, dự án tổ hợp bauxit nhôm Lâm Đồng; đánh giá tác động môi trường mỏ sắt Thạch Khê.

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về BVMT

     Nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong chương trình công tác năm, chương trình hành động của ngành thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ, trong 6 tháng cuối năm 2018, Bộ TN&MT yêu cầu các đơn vị cần tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác phối hợp, chủ động nắm bắt tình hình, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc từ địa phương cơ sở để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm:

     Một là, tập trung hoàn thành việc xây dựng trình 57/71 đề án, văn bản quy phạm pháp luật còn lại trong Chương trình công tác, Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ;

     Hai là, rà soát điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2018 phù hợp với những vấn đề phát sinh từ thực tiễn; tập trung vào những vấn đề bức xúc của nhân dân, dư luận xã hội. Xác định sớm nội dung, đối tượng thanh tra, kiểm tra để hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2019 để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, tránh trùng chéo giữa Trung ương và địa phương. Ban hành quy chế phối hợp giữa Bộ TN&MT và Bộ Công Thương trong thanh tra khoáng sản. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết các vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao và các vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ, các vụ việc tồn đọng kéo dài;

     Ba là, tập trung thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính để nâng cao chỉ số Par Index, PAPI, chỉ số về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử; thực hiện cung cấp Dịch vụ công trực tuyến đối với tất các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ. Ngoài ra, hoàn thiện cơ chế tương tác giữa Bộ với người dân, doanh nghiệp; cơ chế để người dân đánh giá chất lượng cung cấp các dịch vụ công. Bảo đảm cơ bản 100% các hồ sơ công việc (không mật) được xử lý trên môi trường mạng.

     Bốn là, hoàn thành xây dựng, ban hành kiến trúc chính phủ điện tử ngành TN&MT phiên bản 2.0. Xây dựng và triển khai hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp trung ương đến địa phương để phục vụ chỉ đạo điều hành. Chia sẻ, kết nối thông tin chỉ đạo, điều hành giữa Bộ với Chính phủ, và các Sở TN&MT. Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin; thực hiện việc đánh giá chấm điểm ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc Bộ và các Sở TN&MT.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

     Đối với lĩnh vực môi trường, Bộ trưởng đề nghị Tổng cục Môi trường tiếp tục rà soát, điều chỉnh hoặc xây dựng mới các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của các nước phát triển trên thế giới; Xây dựng và triển khai hoạt động giám sát đối với các cơ sở, dự án tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, nhất là trong thu hút đầu tư vào các khu vực nhạy cảm về môi trường. Cùng với đó, tiến hành tổng điều tra, đánh giá, phân loại nguồn thải từ các cơ sở sản xuất, dịch vụ có phát sinh chất thải trên phạm vi toàn quốc; xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả ĐMC, ĐTM trong quá trình xét duyệt dự án đầu tư; kiểm tra, xác nhận công trình BVMT...

 

Hương Mai

Thống kê

Lượt truy cập: 3325224