--%>

     Trả lời:

     Pháp luật quy định làng nghề phải đáp ứng điều kiện về BVMT sau:

     - Có phương án BVMT làng nghề;

     - Kết cấu hạ tầng bảo đảm thu gom, phân loại, lưu giữ, xử lý, thải bỏ chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường;

     - Thành lập tổ chức tự quản về BVMT.

     Cơ sở sản xuất thuộc ngành nghề được khuyến khích phát triển tại làng nghề do Chính phủ quy định phải đáp ứng các yêu cầu sau:

     - Xây dựng và thực hiện các biện pháp BVMT theo quy định của pháp luật;

     - Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bụi, nhiệt, khí thải, nước thải và xử lý ô nhiễm tại chỗ; Thu gom, phân loại, lưu giữ, xử lý chất thải rắn theo quy định của pháp luật.

     Cơ sở sản xuất không thuộc đối tượng quy định tại mục 2 này phải đáp ứng các yêu cầu sau:

     - Tuân thủ quy định tại khoản 1, Điều 68 của Luật BVMT;

     - Tuân thủ kế hoạch di dời, chuyển đổi ngành nghề sản xuất theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

Tạp chí Môi trường

 

Thống kê

Lượt truy cập: 2680608