--%>

      Ngày 9/8/2019, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội Phan Xuân Dũng đã chủ trì cuộc họp với Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật sửa đổi một số điều của Luật BVMT.

     Mở đầu buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, kế hoạch xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BVMT nhằm tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật về BVMT phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, đủ cơ sở pháp lý để giải quyết những vấn đề môi trường đặt ra của giai đoạn phát triển mới. Cùng với đó, với tiến trình hội nhập hiện nay của đất nước, cần tiếp cận tiến bộ khoa học và công nghệ, phương thức quản lý, hướng tiếp cận quản lý môi trường mới. Do đó, Luật BVMT trong thời kỳ mới phải tương thích với pháp luật và thông lệ quốc tế; tạo hành lang pháp lý đồng bộ về BVMT, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác BVMT, thúc đẩy sự phát triển bền vững đất nước.

 

Toàn cảnh cuộc họp

 

     Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội Phan Xuân Dũng cho biết, Việt Nam đang trong thời kỳ phát triển mạnh về kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng. Ngoài ra, cũng có nhiều bộ luật sửa đổi khác, nên Luật BVMT 2014 chưa thể đáp ứng được yêu cầu đổi mới. Là cơ quan chuyên trách của Quốc hội, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường luôn phối hợp chặt chẽ với Bộ TN&MT để tiếp nhận ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý, bảo đảm phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và hiến pháp, pháp luật của Nhà nước về BVMT, phát triển bền vững.

     Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội Phan Xuân Dũng yêu cầu, các ý kiến đóng góp sửa đổi Luật cần phải chú trọng đến việc phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường theo hướng xác định rõ đối tượng; phân loại theo mức độ tác động môi trường; tiếp cận quản lý môi trường phù hợp với từng giai đoạn theo vòng đời dự án đầu tư…

     Tại cuộc họp, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý, đại diện một số Bộ, ngành Trung ương và thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự án Luật sửa đổi một số điều của Luật BVMT. Trong đó, nhiều ý kiến đã chỉ ra được những vấn đề để ngành TN&MT cần phải đổi mới. Ban soạn thảo cũng đã thống nhất 12 nội dung và chia làm hai nhóm thực hiện. Trong đó, các quy định cần được chi tiết hóa để triển khai, tháo gỡ vướng mắc giữa Luật BVMT với các luật khác; các chính sách cần đề cao tính bao quát, xu hướng tiếp cận và thay đổi, bảo đảm phù hợp với cam kết, thông lệ quốc tế về BVMT trong hội nhập quốc tế; tiếp cận tiến bộ khoa học và công nghệ, phương thức, xu hướng quản lý môi trường mới, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam hiện nay.

 

Vũ Hồng (Theo Monre)

Thống kê

Lượt truy cập: 944490