--%>

     Nhằm hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020, ngày 7/5/2020, Bộ TN&MT có Công văn số 2468/BTNMT-TĐKTTT gửi các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, lồng ghép hưởng ứng Ngày Quốc tế về đa dạng sinh học (22/5), Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 – 8/6), Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020.

 

     Với chủ đề “Nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và dịch bệnh” của Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020, tiếp tục thực hiện chủ trương tập trung nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Bộ TN&MT yêu cầu các đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 lồng ghép hưởng ứng Ngày Quốc tế về đa dạng sinh học (22/5), Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01-8/6), Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020.

     Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tế để tổ chức các chiến dịch truyền thông trên nền tảng công nghệ thông tin về chủ đề nước sạch, vệ sinh môi trường; xây dựng tài liệu, cung cấp thông tin đến các cơ quan thông tin đại chúng, tăng cường thời lượng, dung lượng đăng phát, tuyên truyền chủ đề Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020; treo băng rôn, áp phích, biểu ngữ tại địa điểm phù hợp (tham khảo các khẩu hiệu tuyên truyền gửi kèm theo). Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền việc sử dụng nước sạch và công tác vệ sinh môi trường, góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao đời sống và phòng chống dịch bệnh.

     Tập trung nguồn lực, giải pháp thực hiện hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ liên quan đến quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, góp phần giảm ảnh hưởng và tác động của biến đổi khí hậu, hạn hán do thiếu nước, xâm nhập mặn tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

     Bộ TN&MT cũng yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2020 về Bộ (qua Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền) trước ngày 20/8/2020 để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

 

Vũ Nhung

Thống kê

Lượt truy cập: 434463