--%>

     Những năm qua, dưới sự chỉ đạo của các cấp Ủy đảng, chính quyền, sự tham gia của đoàn thể, nhân dân, công tác BVMT trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực và đạt kết quả bước đầu. Nhận thức của các cấp, ngành và nhân dân về BVMT được nâng lên rõ rệt; các phong trào BVMT ngày càng thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia. Nội dung BVMT đã được lồng ghép vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phát triển ngành; việc thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với các dự án đầu tư được thực hiện khá đầy đủ; công tác BVMT nông thôn được quan tâm gắn với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác BVMT vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Ý thức BVMT của cộng đồng dân cư và các doanh nghiệp còn thấp; quy hoạch BVMT, quy hoạch các khu xử lý chất thải rắn triển khai chưa đồng bộ; một số dự án đầu tư triển khai thực hiện khi chưa có ĐTM, kế hoạch BVMT; số lượng các dự án được xác nhận hoàn thành công trình BVMT thấp;  chưa chủ động trong công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường (ÔNMT), đặc biệt là đối với các dự án có nguy cơ gây ÔNMT cao. Trong khi đó, năng lực quản lý nhà nước và trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác BVMT còn nhiều bất cập; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng chống tội phạm và sự phối hợp giữa các ngành, các cấp thiếu quyết liệt…

 

BVMT trong chăn nuôi là một trong những nội dung được quy định cụ thể tại Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh

 

          Trước thực trạng trên, Sở TN&MT đã tập trung xây dựng Đề án tăng cường công tác BVMT đến năm 2025, trình UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 7/12/2017 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với một số lĩnh vực về BVMT đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Để triển khai Nghị quyết trên, Sở TN&MT cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 18/4/2018, trong đó tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức về BVMT; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BVMT; đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tăng cường và đa dạng hóa các nguồn lực về BVMT; đẩy mạnh xã hội hóa công tác BVMT; tăng cường nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy hợp tác quốc tế về BVMT. Kế hoạch đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành trong tỉnh để triển khai Nghị quyết. Theo đó, các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, TP, thị xã có trách nhiệm tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng Nghị quyết, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết đến các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, cán bộ và nhân dân. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh để giúp chủ cơ sở nhận thức được trách nhiệm và tự giác thực hiện các yêu cầu về BVMT, khuyến khích người dân sử dụng vật liệu tái chế, các sản phẩm sinh thái. Sở TN&MT có trách nhiệm nâng cao chất lượng công tác thẩm định Báo cáo ĐTM, xác nhận Kế hoạch BVMT, Đề án BVMT; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các công trình, biện pháp BVMT theo nội dung Báo cáo ĐTM, Đề án BVMT, Kế hoạch BVMT đã được phê duyệt, xác nhận theo thẩm quyền, xem đây là công cụ quan trọng trong việc phòng ngừa, kiểm soát ÔNMT; phối hợp chặt chẽ với Bộ TN&MT trong công tác quản lý, BVMT tại các dự án được Bộ thẩm định và phê duyệt Báo cáo ĐTM trên địa bàn; thường xuyên theo dõi, giám sát diễn biến chất lượng môi trường thông qua hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục.

Để tiếp tục tăng cường kỷ cương, hoàn thiện thể chế chính sách trong công tác BVMT, Sở TN&MT đã tham mưu cho UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số  79/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 về một số chính sách BVMT giai đoạn 2018 - 2020, tập trung vào việc hỗ trợ đối với một số lĩnh vực môi trường nổi cộm hiện nay. Cụ thể là các nhóm chính sách: Hỗ trợ hợp tác xã môi trường mua xe vận chuyển rác chuyên dùng theo địa bàn cụm xã, xe thu gom rác và chế phẩm khử mùi; Hỗ trợ cho 3 đô thị là TP. Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh mua thùng đựng rác cho các hộ gia đình, kinh phí tập huấn phân loại rác tại nguồn; Đầu tư cơ sở xử lý chất thải rắn (CTR) sinh hoạt tại các khu vực theo quy hoạch, hoặc được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư (dự án có công nghệ xử lý bằng lò đốt công suất tối thiểu 1 tấn/giờ, nhà máy xử lý CTR sinh hoạt, công suất tối thiểu 50 tấn/ngày…); Hỗ trợ các cơ sở đang chăn nuôi lợn tập trung nằm ngoài quy hoạch (có trước thời điểm UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch theo Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 14/4/2015) chuyển vào vùng quy hoạch để đảm bảo môi trường.

Xác định BVMT là một trong những nhiệm vụ cấp thiết, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 về Quy định BVMT trên địa bàn tỉnh, thay thế Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 15/8/2013. Quy định BVMT mới bao gồm 9 chương, 35 điều, trong đó bổ sung thêm những nội dung mới, tập trung vào công tác BVMT trong một số lĩnh vực như: Sản xuất nông nghiệp; làng nghề; khai thác khoáng sản; BVMT khi xảy ra sự cố môi trường; báo cáo công tác BVMT... Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND được ban hành nhằm cụ thể hóa các văn bản pháp luật của Nhà nước về BVMT; ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm và sự cố môi trường; sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên; từng bước nâng cao chất lượng quản lý môi trường, công tác ĐTM và trách nhiệm của các cấp, Sở, ngành, địa phương, đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người dân trong công tác BVMT trên địa bàn tỉnh.

Việc kịp thời ban hành những cơ chế, chính sách, quy định cụ thể về BVMT thể hiện quyết tâm của tỉnh Hà Tĩnh đối với công tác BVMT trong giai đoạn hiện nay, đồng thời, cũng đem đến những khởi sắc mới cho công tác BVMT trong giai đoạn tới, góp phần xây dựng Hà Tĩnh phát triển bền vững.

 

Đặng Hữu Bình - Phó Chi cục trưởng

Chi cục BVMT Hà Tĩnh

(Nguồn: Bài đăng trên Tạp chí Môi trường, số 5/2018)

 

 

 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 2684059