--%>

     UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 228/KH-UBND về việc thực hiện Thỏa thuận Pari về biến đổi khí hậu trên địa bàn TP.

 

 

     Theo đó, việc thực hiện Thỏa thuận Pari trên địa bàn TP được phân kỳ theo 2 giai đoạn: Giai đoạn từ 2018 đến 2020 và giai đoạn từ 2021 đến 2030, với 5 nhóm nhiệm vụ: Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; Thích ứng với biến đổi khí hậu; Chuẩn bị nguồn lực về con người, công nghệ và tài chính; Thiết lập hệ thống công khai minh bạch; Xây dựng và hoàn thiện chính sách.

     UBND TP giao Sở TN&MT là cơ quan đầu mối giúp UBND TP tổ chức thực hiện Kế hoạch; Chịu trách nhiệm giám sát, đánh giá việc triển khai trên địa bàn TP; định kỳ tổng hợp tình hình thực hiện để UBND TP báo cáo Bộ TN&MT và Ủy ban quốc gia về biến đối khí hậu.

     Đối với Sở, ngành thuộc TP: Có trách nhiệm giám sát, đánh giá việc triển khai trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; định kỳ hàng năm tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo UBND TP, đồng gửi Sở TN&MT tổng hợp chung.

 

Quang Ngọc

Thống kê

Lượt truy cập: 2769710