--%>

    UBND TP. Hà Nội đã nhận được văn bản của Bộ NN&PTNT về việc tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 712 về thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình BVMT trong xây dựng nông thôn mới (NTM) tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020. Trên cơ sở đó, Hà Nội hiện đang đẩy mạnh thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM, trong đó tập trung giải quyết các vấn đề môi trường nông thôn bức xúc của các địa phương. 

 

 

    Theo văn bản, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, TP tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng các mô hình hiện có về cung cấp nước sạch nông thôn, thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt, thu gom và xử lý chất thải chăn nuôi, thu gom và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật. Từ đó, tổng kết những mô hình tốt có thể nhân rộng và vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện các mô hình này tại địa phương.

    Liên quan đến việc đẩy mạnh thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM, tập trung giải quyết các vấn đề môi trường nông thôn bức xúc của địa phương, trong đó, đặc biệt lưu ý: Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn; nâng tỷ lệ chất thải sinh hoạt được thu gom và xử lý theo đúng quy định đảm bảo an toàn về môi trường, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi; có phương án tối ưu để thu gom và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng; quan tâm đến việc thu gom và có mô hình xử lý nước thải sinh hoạt phân tán theo các cụm dân cư; nâng cao tỷ lệ dân được sử dụng nước sạch đạt chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung và tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh...

   UBND TP. Hà Nội đề nghị sở, ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án; giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, thực hiện theo quy định; tham mưu, đề xuất báo cáo UBND TP nội dung vượt thẩm quyền.

 

Thanh Huyền

Thống kê

Lượt truy cập: 3321901