--%>

     Ngày 31/5/2017, Thành ủy Hà Nội đã thông qua Nghị quyết số 11-NQ/TU về tăng cường công tác  BVMT trên địa bàn TP. Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Nghị quyết đề ra mục tiêu đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, mục tiêu quốc gia về BVMT, cụ thể: đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, TP phấn đấu tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý khu vực đô thị đạt 100%, khu vực nông thôn đạt 95 - 100%; phấn đấu giảm tỷ lệ chôn lấp rác thải còn 30%, tăng tỷ lệ rác thải được tái chế theo công nghệ tiên tiến hiện đại…; Xử lý ô nhiễm nước sông Tô Lịch; Hoàn thành đúng tiến độ Đề án tổng thể BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy; Quy hoạch để đưa các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm lớn tại các làng nghề ra khu sản xuất tập trung…; 100% các công trường xây dựng phải được che chắn và áp dụng biện pháp giảm bụi; 100% cơ sở khai thác và chế biến khoáng sản có các giải pháp BVMT đảm bảo quy định…

     Để thực hiện mục tiêu trên, Nghị quyết đề ra các giải pháp: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BVMT; Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức phong trào toàn dân BVMT; Xây dựng và hoàn chỉnh cụ thể về BVMT trên địa bàn TP (theo Luật Thủ đô) cho từng lĩnh vực: y tế, xây dựng, giao thông…; Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về môi trường và cơ chế trao đổi, chia sẻ thông tin về môi trường với Trung ương và các tỉnh, TP trong khu vực; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát môi trường, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm BVMT; Tập trung các nguồn lực và huy động nguồn vốn trong đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật về môi trường…

 

Thanh Huyền

Thống kê

Lượt truy cập: 2680055