--%>

     UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 2143/UBND-ĐT về việc thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn TP.

     Theo đó, UBND TP yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chủ động trong công tác quản lý lĩnh vực vệ sinh môi trường (VSMT) đúng thẩm quyền được phân cấp theo Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND, ngày 19/9/2016 của UBND TP Hà Nội;

     Chỉ đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận, huyện, thị xã: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu khối lượng, nhật ký công trình hàng ngày; thống nhất phương án tố chức sản xuất của nhà thầu phù hợp cho từng khu vực, tuyến đường, thời gian thực hiện và thường xuyên giám sát kết quả;

     Chủ động xử phạt hoặc xem xét dừng thực hiện hợp đồng đối với nhà thầu thực hiện vệ sinh môi trường chưa đáp ứng dược yêu cầu về chất lượng theo yêu cầu hồ sơ thầu và phương án duy trì vệ sinh môi trường đã được thống nhất theo đúng quy định. Không để các hiện tượng tập kết nhiều xe gom tại một điểm gây cản trở giao thông;

 

Ảnh minh họa

 

     Thực hiện vệ sinh sạch điểm tập kết, kịp thời thu dọn, vận chuyển rác thải trong ngày, không để tồn đọng; thực hiện thu gom rác thải trong ngày hướng tới mục tiêu đạt tỷ lệ 100% ở tất cả các khu vực đô thị và nông thôn theo chỉ đạo của UBND TP tại Thông báo 302/TB-UBND ngày 18/3/2019, khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo thu gom rác thải sinh hoạt theo Thông báo 302/TB-UBND ngày 18/3/2019 của UBND TP gửi Sở Xây dựng, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND TP theo chức năng nhiệm vụ.

     Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm về đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn; rà soát, phân công nhiệm vụ rõ ràng giữa các đơn vị, phòng ban chức năng trong thực hiện, giám sát, quản lý công tác đảm bảo vệ sinh môi trường;

     Thường xuyên đưa nội dung đánh giá vệ sinh môi trường trong giao ban của UBND các quận, huyện, thị xã; định kỳ theo quý đánh giá công tác vệ sinh môi trường gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND TP.

     Yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn các quận, huyện, thị xã triển khai công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn theo hồ sơ thầu, phương án duy trì vệ sinh môi trường đã được thống nhất với quận huyện, thị xã và các nội dung đã được UBND TP và UBND cấp huyện chỉ đạo, đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn TP.

 

Thu Hà

Thống kê

Lượt truy cập: 1576823