--%>

     Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1281/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Xử lý chất thải y tế nguy hại (CTYTNH) TP. Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025".

     Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu chăm sóc sức khỏe cũng được người dân quan tâm và đầu tư hơn. Theo đó, nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã được bổ sung, các bệnh viện, trạm y tế được xây dựng mới để đáp ứng nhu cầu của người dân không chỉ trong TP. Hà Nội mà còn các tình thành khác, kèm theo đó là vấn đề thu gom và xử lý chất thải y tế, đặc biệt là CTYTNH cũng cần được quan tâm nhiều hơn.

      Trong thời gian qua, công tác BVMT tại các cơ sở y tế trên địa bàn TP được quan tâm, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền chưa được triển khai sâu rộng và thường xuyên, đối tượng tuyên truyền còn hạn chế.

      Tại một số cơ sở, hệ thống xử lý nước thải được đầu tư khá lâu, hiện đã xuống cấp, hệ thống lò đốt rác thải hoạt động không hiệu quả, kiểm soát khí thải lò đốt kém trở thành nguồn gây ô nhiễm môi trường thứ cấp, thiếu nguồn kinh phí đầu tư hệ thống xử lý chất thải, đầu tư trang thiết bị, phương tiện thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tiêu hủy chất thải y tế.

     Ngoài ra, kinh phí chi cho công tác vận hành thường xuyên và bảo dưỡng hệ thống xử lý chất thải của nhiều cơ sở y tế trong hạng mục chi ngân sách thường xuyên. Một số cơ sở y tế có lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh ít, gặp khó khăn trong việc ký hợp đồng vận chuyển, xử lý.

 

 

     Để giải quyết các vấn đề môi trường có thể phát sinh trong quá trình quản lý và xử lý CTYTNH trên địa bàn TP. Hà Nội, UBND TP ban hành Đề án Xử lý CTYTNH đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 làm cơ sở cho việc xây dựng cơ chế, chính sách, đề xuất các giải pháp thực hiện và triển khai các dự án ưu tiên để tăng cường công tác quản lý và xử lý chất thải y tế.

     Theo đó, Đề án áp dụng cho các cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở y tế dự phòng (trừ phòng khám bác sĩ gia đình; phòng chẩn trị y học cổ truyền; cơ sở dịch vụ đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp; chăm sóc sức khỏe tại nhà; cơ sở dịch vụ hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài; cơ sở dịch vụ kính thuốc; bệnh xá; y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức).

     Đề án đánh giá thực trạng về tình hình phát sinh; hiện trạng phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý CTYTNH (rắn, lỏng) trên địa bàn TP; đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm đảm bảo các cơ sở y tế thực hiện xử lý CTYTNH theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; đảm bảo kinh tế, hiệu quả và dễ quản lý theo đúng quy định của pháp luật về BVMT.

     Mục tiêu của Đề án đến năm 2020: 100% lượng chất thải rắn y tế nguy hại tại các cơ sở y tế trên địa bàn TP được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn; 100% các bệnh viện, các trung tâm y tế quận/huyện/thị xã do TP quản lý có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường; 100% các cơ sở y tế công lập khác có phương án xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường. Bên cạnh đó, 100% các cơ sở y tế phải có hệ thống phân loại, thu gom, lưu giữ CTYTNH theo quy định; có cơ cấu tổ chức, cán bộ chuyên trách được đào tạo và có chương trình quản lý môi trường, quản lý chất thải y tế tại cơ sở theo đúng quy định; kiểm soát được các CTYTNH từ nguyên liệu, vật liệu, hóa chất, dụng cụ, thiết bị…

     Đến năm 2025: 100% CTYTNH (rắn, lỏng) tại các cơ sở y tế trên địa bàn TP được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn môi trường.

 

Phương Hạnh

Thống kê

Lượt truy cập: 2134588