--%>

     Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định BVMT làng nghề trên địa bàn TP. Hà Nội, trong đó khuyến khích xã hội hóa trong BVMT làng nghề.

     Theo Quyết định, điều kiện về tiêu chí môi trường trong việc xét, công nhận làng nghề gồm có: Làng nghề phải đáp ứng các điều kiện về BVMT theo quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 12 của Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ TN&MT quy định về BVMT cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để được xem xét, công nhận làng nghề.

     Đối với làng nghề đã được công nhận làng nghề trước khi Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành (ngày 1/12/2016) nhưng chưa đáp ứng các điều kiện về BVMT tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 12 của Thông tư thì UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng phối họp với UBND cấp xã tổ chức thực hiện việc khắc phục theo quy định tại Khoản 5 Điều 12 của Thông tư này.

     Để phân loại làng nghề theo mức độ ô nhiễm: Sở TN&MT Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện và thị xã có làng nghề tổ chức đánh giá, phân loại làng nghề theo mức độ ô nhiễm môi trường được quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT.

 

Làng nghề Minh Khai, Hoài Đức, Hà Nội

 

     Việc đánh giá, phân loại và đề xuất giải pháp BVMT làng nghề theo mức độ ô nhiễm môi trường được thực hiện định kỳ 2 năm/lần. Sở TN&MT và các cơ quan thông tấn báo chí Hà Nội và UBND cấp huyện có trách nhiệm công bố trên phương tiện thông tin, truyền thông danh mục làng nghề được đánh giá, phân loại theo mức độ ô nhiễm môi trường.

     Quyết định cũng nêu, biện pháp quản lý đối với làng nghề ô nhiễm môi trường và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được quy định tại Điều 14 của Thông tư số 31/2016/TT- BTNMT.

     Chính sách ưu đãi cho công tác BVMT đối với làng nghề được công nhận: Các cơ sở sản xuất thuộc ngành nghề được khuyến khích phát triển được ưu tiên các chính sách khuyến khích phát triển làng nghề theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT; được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 4/12/2013 của HĐND TP về “Chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung TP. Hà Nội giai đoạn 2014 - 2020; chính sách khuyến khích phát triển làng nghề TP. Hà Nội; chính sách hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn TP. Hà Nội”.

     Đối với việc xã hội hóa trong lĩnh vực BVMT làng nghề: UBND TP khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng một phần hoặc toàn bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường cho các làng nghề;

     Các tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư, tham gia xã hội hóa trong lĩnh vực BVMT làng nghề được hưởng các chế độ ưu đãi về đầu tư và các ưu đãi khác theo quy định của UBND TP và pháp luật hiện hành;

     Trường hợp phải di dời vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp hoặc khu chăn nuôi, khu sản xuất tập trung bên ngoài khu dân cư, được xem xét hỗ trợ tiền thuê đất theo mức miễn, giảm theo quy định.

     Thông tin về công tác BVMT của các cơ sở, làng nghề được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; được thông báo trong các cuộc họp của UBND, HĐND các cấp, cuộc họp của cộng đồng dân cư hoặc niêm yết tại trụ sở UBND các cấp…

     Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/11/2019.

 

Châu Long

Thống kê

Lượt truy cập: 2796221