--%>

     UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Công văn số 6010/UBND-KT cho ý kiến về việc thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020.

​     Trước đó, UBND TP nhận được Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020. Theo đó, UBND TP giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, NN&PTNT và Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

​     Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở Tài chính, TN&MT thống nhất bố trí lồng ghép các nguồn vốn từ ngân sách TP và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Trần Tân

Thống kê

Lượt truy cập: 1387166