--%>

     UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn số 149/UBND-CNXD về việc giới thiệu, đề nghị xét tặng giải thưởng môi trường tỉnh Gia Lai. Chi cục BVMT Gia Lai là nơi nhận hồ sơ xét tặng giải thưởng.

     Đây là giải thưởng sẽ được tổ chức trao 2 năm/lần và là giải duy nhất về môi trường của tỉnh. Giải thưởng có ý nghĩa động viên, khuyến khích phong trào BVMT, tuyên dương những điển hình tiên tiến trong lĩnh vực môi trường, góp phần nâng cao nhận thức về phát triển bền vững đến toàn thể tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư…

    UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan ban ngành, đặc biệt là Sở TN&MT thực hiện tuyên truyền rộng rãi tới các tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong thẩm quyền quản lý về giải thưởng.

 

An Vi

Thống kê

Lượt truy cập: 1619080