--%>

     NXB: Đại Học Quốc Gia 2006

     Tác giả: Lê Văn Khoa

     Giáo trình nói về các chiến lược toàn cầu về môi trường và phát triển bền vững; xây dựng chiến lược quốc gia về môi trường; các chính sách và luật môi trường trên thế giới cũng như ở Việt Nam.

 

 

     Giáo trình gồm 8 chương:

     Chương I: Các vấn đề môi trường toàn cầu

     Chương II: Chiến lược toàn cấu về môi trường và phát triển bền vững

     Chương III: Xây dựng Chiến lược quốc gia về môi trường

     Chương IV: Chính sách môi trường trên thế giới

     Chương V: Định hướng chiến lược BVMT và phát triển bền vững ở Việt Nam

     Chương VI: Luật môi trường trên thế giới

     Chương VII: Luật pháp và chính sách BVMT

     Chương VIII: Tổ chức, hoạt động và ban hành các văn bản dưới Luật.

 

Trần Tân

Thống kê

Lượt truy cập: 5313197