--%>

     Ngày 8/9/2017, tại TP.HCM, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo góp ý Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT khu vực phía Nam.

     Qua thực tiễn triển khai, phần lớn các quy định pháp luật về BVMT đã được ban hành tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, do phạm vi khá rộng và thời gian ban hành gấp nên một số nội dung quy định chi tiết thi hành chưa thực sự có tính khả thi; một số nội dung còn có sự mâu thuẫn, chồng chéo giữa các văn bản trong khi đó vẫn còn trống một số quy định để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động sử dụng bền vững tài nguyên và BVMT.

 

Tổng cục Trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài phát biểu khai mạc Hội thảo

 

     Do đó, Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật BVMT được xây dựng nhằm khắc phục những bất cập hiện nay, nhất là các quy định về các công cụ, biện pháp quản lý nhà nước, biện pháp kỹ thuật kiểm soát, giám sát hoạt động xả thải của doanh nghiệp; đồng thời, phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, của doanh nghiệp trong công tác BVMT.

     Dự thảo Nghị định tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định về: đánh giá tác động môi trường; xác nhận hoàn thành công trình BVMT; ký quỹ khai thác khoáng sản, quản lý chất lượng môi trường; BVMT đối với cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng; phương án BVMT thay thế cho các quy định về đề án BVMT; xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường; quản lý phế liệu trong nước; xử lý xe ưu đãi miễn trừ; thẩm định công nghệ xử lý chất thải; quản lý khí thải công nghệ…

     Theo đó, Dự thảo Nghị định gồm 5 Chương, 103 Điều và 03 Phụ lục. Chương I về Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường; Chương II về Cải tạo, phục hồi môi trường, BVMT của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Chương III về Quy định về quản lý chất thải và phế liệu; Chương IV về Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; Chương V về Tổ chức thực hiện.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

     Trên cơ sở rà soát Nghị định hiện hành với tình hình thực tế, các đại biểu đã góp ý chi tiết sửa đổi trong Dự thảo Nghị định, cụ thể: Ông Phạm Anh Dũng - Phó Cục trưởng Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường đề cập đến các vấn đề về xác nhận hoàn thành các công trình BVMT, quy định về xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, các quy định về BVMT của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và các vấn đề về quản lý chất thải, phế liệu.

     Đại diện Sở TN&MT tỉnh Bình Dương ông Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Giám đốc Sở đề nghị quy định chi tiết việc lập lại ĐTM với những từng trường hợp cụ thể, loại hình và quy mô hoạt động…

     Bà Võ Niệm Tường - Chi cục trưởng Chi cục BVMT tỉnh Đồng Nai yêu cầu xem xét lại việc đánh giá cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng theo từng mức độ có cơ sở khoa học và trình tự thủ tục, quyền hạn xử lý và thời gian xử lý 3-6 tháng sau khi doanh nghiệp vi phạm. Đồng thời, cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các tỉnh/thành phố khi vận chuyển chất thải, phế liệu xử lý; Cần thẩm định chặt chẽ hơn trong công tác cấp phép xử lý chất thải rắn cho các doanh nghiệp…

     Để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Nghị định, thông qua Hội thảo này, Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT rất mong nhận được ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, các tổ chức cá nhân có liên quan.

 

Đinh Hương

 

Thống kê

Lượt truy cập: 5313267