--%>

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ MÔI TRƯỜNG

(Theo Quyết định số 1503/QĐ-TCMT ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường)

 

   Vị trí và chức năng

1. Tạp chí Môi trường là cơ quan ngôn luận của Tổng cục Môi trường (sau đây gọi tắt là Tạp chí), có chức năng của cơ quan báo chí chuyên ngành giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (sau đây gọi tắt là Tổng Cục trưởng) tổ chức thực hiện nhiệm vụ báo chí, tuyên truyền và công bố thông tin trong lĩnh vực môi trường, đa dạng sinh học trong khuôn khổ chức năng nhiệm vụ của Tổng cục.

2. Tạp chí Môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước, tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật và các quy định hiện hành.

3. Tạp chí có trụ sở chính tại Hà Nội và có phóng viên thường trú tại khu vực miền Trung và miền Nam. 

   Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về môi trường và đa dạng sinh học; hướng dẫn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý; giới thiệu những thành tựu, kết quả nghiên cứu khoa học, các giải pháp, công nghệ, mô hình, điển hình tiên tiến trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học; giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học thông qua hoạt động báo chí.

2. Tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành Tạp chí Môi trường (bản in và điện tử), các ấn phẩm tuyên truyền về lĩnh vực môi trường, đa dạng sinh học và liên quan; Tuân thủ các quy định của Luật Báo chí, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định trong các Giấy phép xuất bản do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

3. Tổ chức các hoạt động điều tra, khảo sát thực tế, phát hiện và thông tin kịp thời các vấn đề môi trường được xã hội quan tâm, các điển hình tiên tiến trong hoạt động quản lý, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

4. Cung cấp thông tin và phối hợp các hoạt động tuyên truyền trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học với các cơ quan thông tin đại chúng.

5. Tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm về nghiệp vụ truyền thông, báo chí trong lĩnh vực môi trường và đa dạng sinh học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí.

6. Tham gia thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông môi trường theo sự phân công của Tổng cục trưởng.

7. Tổ chức mạng lưới cộng tác viên của Tạp chí; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức môi trường, nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên và cộng tác viên.

8. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, thông tin, tuyên truyền theo quy định của pháp luật, phù hợp tính chất, hoạt động của cơ quan báo chí (chế bản, in ấn, giới thiệu, quảng cáo).

9. Tổ chức các hoạt động hợp tác, vận động tài trợ tự nguyện từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm phát triển Tạp chí phù hợp với tôn chỉ mục đích và theo quy định của pháp luật.

10. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng Cục.

11. Quản lý tài chính, tài sản thuộc Tạp chí Môi trường; thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Tổng cục theo quy định của pháp luật.

12. Quản lý tổ chức, biên chế, viên chức, người lao động theo quy định.

13. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

   Sơ đồ cơ cấu tổ chức Tạp chí Môi trường

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CÁC PHÒNG CỦA TẠP CHÍ MÔI TRƯỜNG

(Theo Quyết định số 9,10,11/QĐ-TC ngày 4 tháng 5 năm 2015 của Tổng biên tập Tạp chí Môi trường)

   1. Phòng Trị sự

   Vị trí và chức năng

 Phòng Trị sự là đơn vị trực thuộc Tạp chí Môi trường, có chức năng tham mưu, giúp Tổng biên tập tổng hợp, điều phối các hoạt động chung của Tạp chí; thực hiện công tác tổ chức - cán bộ, hành chính - quản trị, kế hoạch - tài chính, kế toán, văn thư - lưu trữ, hợp tác quốc tế - khoa học công nghệ, pháp chế và các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng biên tập.

   Nhiệm vụ và quyền hạn

- Xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ về: Quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ và  lao đông hợp đồng của Tạp chí; Các chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, lao đông hợp đồng; Công tác Phòng chống tham nhũng; Công tác cải cách hành chính; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh quốc phòng, tự vệ; Quản lý tài chính, tài sản thuộc Tạp chí; Thực hiện công tác kế toán của đơn vị dự toán cấp III và các công tác khác…

- Đầu mối xây dựng, tổ chức thực hiện các Quy chế làm việc của Tạp chí; Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc tổ chức triển khai kế hoạch (các chương trình, dự án, nhiệm vụ và nội quy, quy chế làm việc của Tạp chí).

- Tổ chức thực hiện công tác hành chính văn thư, lưu trữ, bảo mật; Tổng hợp lịch làm việc tuần, chương trình công tác tháng, quý của Lãnh đạo Tạp chí, phối hợp chuẩn bị tài liệu, ghi biên bản lập hồ sơ các cuộc họp do Lãnh đạo Tạp chí chủ trì; Tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ hoặc đột xuất phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Tạp chí.

- Đầu mối công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Đầu mối các hoạt động hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ; Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo và đôn đốc việc tổ chức xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Tạp chí.

- Đầu mối quản lý hệ thống kỹ thuật về Tạp chí Môi trường điện tử. Phối hợp với các Phòng chuyên môn duy trì hoạt động của Tạp chí Môi trường điện tử.

- Tham gia, phối hợp tổ chức, thực hiện các chương trình, đề án, đề tài, dự án, nhiệm vụ  trong lĩnh vực báo chí, thông tin, truyền thông theo phân công của Tổng biên tập.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng biên tập quy định.

   2. Phòng Biên tập

   Vị trí và chức năng

Phòng Biên tập là đơn vị trực thuộc Tạp chí Môi trường, có chức năng tham mưu giúp Tổng biên tập xây dựng nội dung, xuất bản Tạp chí và đề xuất các hoạt động báo chí khác.

   Nhiệm vụ và quyền hạn

- Xây dựng nội dung nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về môi trường và đa dạng sinh học trên Tạp chí.

- Tổ chức và thực hiện khai thác tin, bài, ảnh; biên tập phục vụ công tác xuất bản Tạp chí (bản in và điện tử); thường xuyên cập nhật các nội dung có liên quan đến lĩnh vực môi trường, đa dạng sinh học trên tạp chí điện tử; các ấn phẩm có liên quan.

- Xây dựng đội ngũ cộng tác viên, quản lý quỹ bài của Tạp chí và quản lý các tài liệu có liên quan đến công tác xuất bản; Tham gia tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức môi trường, nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ biên tập viên, phóng viên và cộng tác viên; Xây dựng các chế độ chính sách về nhuận bút và thù lao cho cộng tác viên, thông tin viên… theo quy định của Nhà nước.

- Đầu mối liên hệ với Hội đồng biên tập nhằm duy trì các hoạt động lấy ý kiến tư vấn về nội dung trọng tâm các số trong năm; Thẩm định bài nghiên cứu và các nhiệm vụ chuyên môn khác.

- Tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, khảo sát thực tế đối với phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên; phát hiện và thông tin kịp thời các vấn đề môi trường được xã hội quan tâm; giới thiệu các điển hình tiên tiến trong hoạt động quản lý, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

- Phối hợp tuyên truyền các hoạt động nâng cao nhận thức trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học với các cơ quan thông tin đại chúng, các đơn vị trong và ngoài Tổng cục Môi trường

- Tham gia, phối hợp tổ chức thực hiện các sự kiện, chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông môi trường theo sự phân công của Tổng biên tập.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng biên tập quy định.

   3. Phòng Phát hành - Quảng cáo

    Vị trí và chức năng

    Phòng Phát hành - Quảng cáo là đơn vị trực thuộc Tạp chí Môi trường, có chức năng tham mưu giúp Tổng biên tập xây dựng, thực hiện các kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ về phát hành, quảng cáo, dịch vụ truyền thông và các công việc khác do Tổng biên tập quy định.

    Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tham mưu cho Tổng biên tập xây dựng quy định, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ về công tác phát hành và quảng cáo; Tổ chức thực hiện các quy định, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ đã được phê duyệt.

- Tổ chức giao dịch ký kết các hợp đồng kinh tế về lĩnh vực phát hành, quảng cáo và dịch vụ truyền thông; Tiếp nhận, biên tập, xuất bản các nội dung quảng cáo và các dịch vụ truyền thông theo quy định của pháp luật.

- Đầu mối, phối hợp với các phòng chuyên môn tổ chức các hoạt động hợp tác, vận động tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; Phối hợp xây dựng các nội dung liên quan đến quảng cáo và phát hành trên Tạp chí Môi trường điện tử.

- Tham mưu cho Tổng biên tập các hoạt động phối hợp khai thác phát hành và quảng cáo với cộng tác viên (tổ chức và cá nhân); Giám sát và quản lý hoạt động của cộng tác viên; Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn đôn đốc, thanh toán kịp thời, đầy đủ các hợp đồng đã ký kết. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng biên tập quy định.

Thống kê

Lượt truy cập: 5303281