--%>

     Trả lời

     Chủ dự án phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường trong các trường hợp sau:

     - Không triển khai dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

     -  Thay đổi địa điểm thực hiện dự án so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt;

     - Tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

 

Tạp chí Môi trường

Thống kê

Lượt truy cập: 463164