--%>

     Ngày 8/8/2018, Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 2499/QĐ-BTNMT quy định về phối hợp công tác giữa các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về TN&MT .Quyết định được xây dựng dựa trên nguyên tắc: Sở TN&MT được coi như một đơn vị trực thuộc Bộ. Sự phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện như cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Bộ; Bảo đảm tuân thủ các quy định của Đảng, Nhà nước; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị và theo quy định về phân cấp, ủy quyền giữa Trung ương với địa phương, giữa các cơ quan, đơn vị; Bảo đảm chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, chính xác, kịp thời, tạo điều kiện hỗ trợ nhau thực hiện nhiệm vụ; Bảo đảm chế độ bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật.

     Theo đó, nội dung phối hợp bao gồm: Xây dựng và phổ biến chính sách, pháp luật; Thanh tra, kiểm tra; Giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật; Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ; Giải quyết, ứng phó sự cố và các nhiệm vụ đột xuất phát sinh; Công tác tổ chức cán bộ; Cải cách hành chính; Thi đua, khen thưởng và tuyên truyền; Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; Hợp tác quốc tế; Ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu TN&MT; Mối quan hệ giữa các đơn vị thuộc Bộ đóng tại địa phương và các Sở TN&MT.

     Về xây dựng và phổ biến chính sách, pháp luật

     Đối với hoạt động xây dựng chính sách pháp luật của Bộ TN&MT, các đơn vị trực thuộc Bộ chủ động phối hợp với Sở TN&MT trong hoạt động điều tra, khảo sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thi hành chính sách, pháp luật để làm cơ sở đề xuất, xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về TN&MT. Vụ Pháp chế là cơ quan đầu mối tổ chức hoạt động điều tra, khảo sát, đánh giá, đề xuất xây dựng pháp luật liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TN&MT. Hàng năm, Sở TN&MT gửi đề xuất nhu cầu xây dựng, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định pháp luật về TN&MT gửi Vụ Pháp chế của Bộ tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét đưa vào Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ. Đồng thời, Sở TN&MT chủ động chủ trì tổ chức cuộc họp hoặc gửi lấy ý kiến các cơ quan có liên quan trên địa bàn để tham gia xây dựng, góp ý văn bản quy phạm pháp luật do Bộ TN&MT gửi lấy ý kiến.

     Đối với hoạt động xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật của địa phương, trong quá trình xây dựng pháp luật về TN&MT, nếu thấy cần thiết, Sở TN&MT gửi hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về Bộ (qua Vụ Pháp chế)để tham gia ý kiến. Vụ Pháp chế, các đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ có trách nhiệm nghiên cứu, góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của địa phương bảo đảm tiến độ và chất lượng. Sở TN&MT định kỳ hàng quý, gửi danh mục văn bản đã ban hành hoặc tham mưu ban hành về Bộ TN&MT qua hộp thư điện tử (vpc@monre.gov.vn) để tổng hợp, theo dõi và đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ TN&MT.

     Đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hàng năm, Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức các lớp tập huấn báo cáo viên pháp luật cho địa phương; tổ chức phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực TN&MT cho các địa phương. Mặt khác, các Sở gửi đề xuất nhu cầu về tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Bộ (qua Vụ Pháp chế). Trên cơ sở đề xuất của các Sở TN&MT, Vụ Pháp chế tổng hợp trình Bộ trưởng các nội dung, kế hoạch tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của năm sau để thực hiện thống nhất trong Bộ, tránh sự trùng chéo, lặp lại về nội dung, hình thức, đối tượng và địa điểm thực hiện. Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng bản tin pháp luật về TN&MT gửi đến các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở TN&MT; cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, giới thiệu và cung cấp văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trên trang web www.phapluat.monre.gov.vn.

     Về thanh tra, kiểm tra

     Hàng năm, căn cứ vào hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và yêu cầu công tác quản lý của Bộ, Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp các đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở TN&MT xây dựng và trình Bộ trưởng xem xét, quyết định về định hướng nội dung công tác thanh tra, kiểm tra của ngành TN&MT. Trên cơ sở định hướng nội dung công tác thanh tra, kiểm tra của ngành, Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở TN&MT xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Bộ trình Bộ trưởng phê duyệt theo quy định; kế hoạch thanh tra của Bộ phải được lồng ghép để đảm bảo không chồng chéo nhiều đoàn thanh tra trongmột năm trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố; kế hoạch kiểm tra của Bộ có thể có nhiều đoàn trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố nhưng phải được lồng ghép hoặc điều chỉnh để không chồng chéo nội dung, đối tượng, thời điểm thực hiện (tính theo tháng hoặc quý). Căn cứ vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Bộ và yêu cầu công tác quản lý của địa phương, Thanh tra Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Sở trình Giám đốc Sở phê duyệt theo quy định; kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Sở phải đảm bảo không chồng chéo về đối tượng với kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Bộ.

 

Hội nghị của Bộ trưởng Bộ TN&MT với Giám đốc Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Hà Nội, ngày 7/1/2018

 

     Sở TN&MT có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc Bộ trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Bộ; đồng thời, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về nội dung, đối tượng thanh tra, kiểm tra khi được yêu cầu; cử các cán bộ am hiểu pháp luật có liên quan đến nội dung thanh tra, kiểm tra tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra của Bộ TN&MT khi có yêu cầu. Hàng năm, Sở TN&MT có trách nhiệm báo cáo về kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về Thanh tra Bộ TN&MT để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng. Trên cơ sở các vướng mắc, bất cập, mâu thuẫn, trùng chéo, khoảng trống của pháp luật và thực thi pháp luật được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Bộ báo cáo Bộ trưởng đề xuất sửa đổi, bổ sung đối với các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính  phủ và Bộ trưởng; đề nghị các Sở TN&MT báo cáo UBND cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung các văn bản thuộc thẩm quyền.

     Giải quyết, ứng phó sự cố và các nhiệm vụ đột xuất phát sinh

     Sở TN&MT có trách nhiệm theo dõi, phát hiện các sự cố, các vấn đề cấp bách, vấn đề dư luận, xã hội quan tâm về TN&MT tại địa phương và xử lý theo thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ được giao; báo cáo ngay UBND cấp tỉnh, Bộ TN&MT tình hình, nguyên nhân, kết quả xử lý. Đối với các vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Sở, cần có phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị chuyên môn của Bộ, Sở TN&MT liên hệ trực tiếp với thủ trưởng các đơn vị qua điện thoại hoặc văn bản đề nghị để được hỗ trợ. Trong trường hợp không xác định được đơn vị có thẩm quyền hoặc liên quan đến nhiều đơn vị trực thuộc Bộ thì liên hệ với Văn phòng Bộ. Văn phòng Bộ có trách nhiệm tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp giải quyết. Trường hợp cấp bách cần có sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Giám đốc các Sở TN&MT có thể liên hệ trực tiếp với Thứ trưởng, Bộ trưởng để báo cáo tình hình và đề nghị cử đơn vị hỗ trợ giải quyết.

     Các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm chủ động, kịp thời nắm bắt thông tin, phát hiện các sự cố, các vấn đề cấp bách, vấn đề dư luận, xã hội quan tâm hoặc được phản ánh qua đường dây nóng. Khi phát hiện các thông tin, sự cố, các vấn đề dư luận xã hội, báo chí phản ánh, lãnh đạo đơn vị trao đổi trực tiếp hoặc có văn bản đề nghị Sở TN&MT xử lý theo thẩm quyền, đồng thời báo cáo lãnh đạo Bộ. Sở TN&MT có trách nhiệm kiểm tra, xử lý và báo cáo kết quả về Bộ; trường hợp qua kiểm tra có nội dung vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND cấp tỉnh và Lãnh đạo Bộ để chỉ đạo giải quyết.

     Ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu TN&MT

     Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TN&MT có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các Sở TN&MT trong ứng dụng công nghệ thông tin tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ điện tử ngành TN&MT và Khung kiến trúc Chính phủ điện tử của địa phương; coi Sở TN&MT là một đơn vị cấu thành của hệ thống điều hành tác nghiệp điện tử của Bộ TN&MT; Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ TN&MT xây dựng các tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật, hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng, vận hành, sử dụng, công bố, cung cấp, chia sẻ cơ sở dữ liệu TN&MT ở các địa phương; bảo đảm kết nối, liên thông giữa Bộ TN&MT và các Sở TN&MT; Hướng dẫn, phối hợp với các Sở TN&MT triển khai các quy định tại Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn thi hành.

     Các Sở TN&MT có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố xây dựng, cập nhật Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tại địa phương (lĩnh vực TN&MT) phù hợp, đảm bảo kết nối liên thông với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử tại Bộ TN&MT; Tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu TN&MT phục vụ quản lý, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường tổ chức xây dựng, triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu có quy mô toàn quốc trong ngành TN&MT. Hàng năm, Cục Công nghệ thông tin đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở TN&MT.

     Thi đua, khen thưởng và tuyên truyền

     Đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích, đóng góp đối với ngành TN&MT tại địa phương, Sở TN&MT chủ động, thường xuyên, kịp thời theo dõi, phát hiện, đề xuất UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (qua Sở Nội vụ), Bộ TN&MT (qua Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền) khen thưởng kịp thời.

     Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ, thông qua hoạt động của các cụm thi đua, theo dõi, phát hiện các tổ chức, cá nhân có thành tích, sáng kiến, đóng góp đối với ngành TN&MT tại địa phương đề xuất với Bộ trưởng quyết định khen thưởng hoặc đề nghị UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khen thưởng kịp thời. Hàng năm, Sở TN&MT xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ngành, các lĩnh vực thuộc ngành TN&MT gửi về Bộ TN&MT (Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền) trước ngày 31/12 để tổng hợp. Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Trung tâm Truyền thông TN&MT tham mưu đề xuất các nội dung, chủ đề tổ chức các sự kiện truyền thông tại các địa phương, đồng thời phối hợp với Sở TN&MT để tổ chức thực hiện.

     Để tăng cường hiệu quả công tác phối hợp, Bộ đã xây dựng cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện nhiệm vụ, trong đó có chế độ thông tin báo cáo, chế độ họp, giao ban, giao lưu trực tuyến. Năm 2018 được coi là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 của đất nước. Vì thế, ngành TN và MT sẽ tiếp tục tăng cường kỷ cương hành chính; hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật để tạo bước đột phá trong quản lý, sử dụng, phát huy nguồn lực tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu cho phát triển bền vững.Nhiệm vụ của ngành đặt ra trong giai đoạn này là rất lớn đòi hỏi tiếp tục có sự chung sức, chung lòng, cùng nhau quyết tâm, nỗ lực và sáng tạo trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu quan trọng đã đề ra.

 

Nguyễn Hằng

(Nguồn: Bài đăng trên Tạp chí Môi trường, số 8/2018)

 

 

 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 3078282