--%>

     Tỉnh Hưng Yên vừa quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực BVMT, tài nguyên nước đối với Công ty TNHH Toko Việt Nam (xã Tân Quang, huyện Văn Lâm) với số tiền phạt lên tới 802 triệu đồng do thải khí thải vượt quy chuẩn, không lưu giữ chất thải rắn thông thường, xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật.

 

 

     Cụ thể, Công ty TNHH Toko có hành vi xả khí thải vượt quy chuẩn cho phép về chất thải tại các lò nung số 3, 4, 5 với chỉ tiêu HF vượt 1,08 đến 1,4 lần trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 20 nghìn m3/giờ đến dưới 25 nghìn m3/giờ, vi phạm các khoản 1 và 2, Điều 16 Nghị định 155/2016 NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực BVMT. Tổng số tiền phạt cho các hành vi sai phạm này là 400 triệu đồng.

     Bên cạnh đó, Công ty đã xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp xả lượng nước thải từ 10 m3/ngày đến dưới 20 m3/ngày; có các thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật gồm: Coliform vượt 14,3 lần; TDS vượt 2,5 lần; NH4+ vượt 1,89 lần; BOD5 vượt 1,6 lần theo QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt cột A; vi phạm điểm e, khoản 6, Điều 13 Nghị định 155/2016/NĐ-CP. Tổng số tiền phạt là 357 triệu đồng.

     Ngoài ra, Công ty TNHH Toko không thực hiện lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định, vi phạm Khoản 5, Điều 20 Nghị định 155/2016/NĐ - CP. Mức phạt là 45 triệu đồng.

     Cùng với phạt tiền, tỉnh Hưng Yên yêu cầu Công ty TNHH Toko Việt Nam phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như dừng xả thải chất thải vượt quy chuẩn cho phép; trả chi phí cho việc trưng cầu, giám định, kiểm định, đo đạc, phân tích mẫu môi trường theo quy định; đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống xử lý chất thải bảo đảm đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi thải ra môi trường; việc khắc phục các hậu quả vi phạm phải hoàn thành trước ngày 30/9/2017.

 

Trần Tân (Theo vea)

Thống kê

Lượt truy cập: 1415442