--%>

     Trả lời

     Trong ứng phó với BĐKH, cộng đồng có quyền và trách nhiệm sau:

     - Cộng đồng có quyền được cung cấp và yêu cầu cung cấp thông tin về BĐKH, trừ các thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước.

     - Cộng đồng có trách nhiệm tham gia các hoạt động ứng phó với BĐKH.

     - Cơ quan quản lý về BĐKH có trách nhiệm cung cấp thông tin, tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng tham gia các hoạt động ứng phó với BĐKH.

 

Tạp chí Môi trường

Thống kê

Lượt truy cập: 463577