--%>

     ​Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đề xuất kế hoạch, lộ trình cụ thể để giải quyết tồn tại trước tình trạng một khối lượng lớn phế liệu nhập khẩu ứ đọng tại các cảng biển hiện nay và giải pháp nhằm kiểm soát hiệu quả việc nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam trong thời gian tới.

 

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà

 

     Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Môi trường khẩn trương rà soát toàn bộ giấy phép còn hạn ngạch; trình Bộ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương không cấp mới giấy phép đối với hoạt động nhập khẩu ủy thác; chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế bổ sung các quy định về quản lý hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế liệu và Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật BVMT đang trình Chính phủ. Bên cạnh đó, rà soát nhu cầu sử dụng từng loại phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trong nước hiện nay, khả năng sử dụng từng loại phế liệu có sẵn trong nước cho sản xuất, đánh giá các tác động đến môi trường của từng loại phế liệu, tiêu chí, tiêu chuẩn nhập khẩu phế liệu để sửa đổi Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất theo hướng hạn chế tối đa danh mục phế liệu nhập khẩu. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Pháp chế, Kế hoạch - Tài chính khẩn trương rà soát, trình Bộ trưởng ban hành quy chuẩn quốc gia về môi trường đối với các mặt hàng phế liệu được phép nhập khẩu đáp ứng yêu cầu về BVMT.

     Thanh tra Bộ khẩn trương trình Bộ trưởng thành lập và triển khai Kế hoạch thanh tra theo chỉ đạo của Bộ trưởng.

     Văn phòng Bộ kiểm soát chặt chẽ việc cấp phép hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu thuộc thẩm quyền của Bộ.

 

Lê Chính

Thống kê

Lượt truy cập: 1512825