--%>

     ​Ngày 12/9/2017, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường đã tổ chức cuộc họp nhằm triển khai, rà soát, điều chỉnh các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường phù hợp với điều kiện trong nước và yêu cầu hội nhập quốc tế.

     Hiện nay có 24/44 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về môi trường cần sửa đổi, trong đó có 17 quy chuẩn cần ưu tiên sửa đổi (9 QCVN về nước thải, 7 QCVN về khí thải, 1 QCVN về chất thải rắn) và 7 QCVN khác đang được rà soát, sửa đổi.

 

Toàn cảnh cuộc họp

 

     Theo đó, Tổng cục Môi trường sẽ ưu tiên rà soát các QCVN đối với nước thải, khí thải phát sinh từ các ngành công nghiệp, đề xuất các nội dung sửa đổi theo hướng đảm bảo kiểm soát chặt chẽ chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của các cơ sở; Nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong quá trình xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. Dự thảo các QCVN cần sửa đổi dự kiến sẽ được Tổng cục trình Bộ TN&MT vào ngày 20/10/2017.

     Các đại biểu tham dự cho rằng, để thực hiện hiệu quả công tác rà soát, sửa đổi các QCVN, Cục Kiểm soát ô nhiễm cần xem xét lại kế hoạch, lộ trình sửa đổi hợp lý, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài Tổng cục xây dựng, ban hành các QCVN, tránh chồng chéo.

     Kết luận cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức yêu cầu Cục Kiểm soát ô nhiễm xem xét lại các thông số quy chuẩn chung, quy chuẩn ngành; Lựa chọn các QCVN ưu tiên cần sửa đổi, tập trung vào những lĩnh vực có tác động lớn đến hoạt động kinh tế - xã hội; Tổ chức họp với các Bộ, ngành, chuyên gia và các hiệp hội để lấy ý kiến góp ý cho các dự thảo QCVN.

 

Phạm Đình

Thống kê

Lượt truy cập: 5303346