--%>

     UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 1414/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Giải trí quốc tế Lợi Lai về hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường sông Ka Long, TP. Móng Cái.

 

 

     Kết quả quan trắc môi trường ngày 24/4/2017 của Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Quảng Ninh cho thấy, chỉ tiêu amoni, coliform có trong nước thải sau xử lý của Công ty xả thải ra sông Ka Long đều vượt các quy chuẩn cho phép (Chỉ tiêu amoni vượt 2,06 lần, coliform vượt 28 lần). Theo kết quả quan trắc định kỳ từ trước khi Công ty này được cấp phép đến thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép, chỉ tiêu BOD5 (chỉ tiêu nhu cầu oxy sinh hóa) trong nước thải sau xử lý (các kết quả quan trắc quý IV/2012, quý IV/2015, quý II và quý IV/2016) đều vượt Quy chuẩn 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt. Hành vi này vi phạm quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 13, Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

     Theo Quyết định, Công ty CP Giải trí quốc tế Lợi Lai phải nộp phạt số tiền 280 triệu đồng và phải thực hiện các giải pháp để xử lý đạt quy chuẩn môi trường đối với các thông số vượt quy chuẩn cho phép.

 

Thu Hà

Thống kê

Lượt truy cập: 1387907