--%>

     Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2018/TT-BXD quy định về trách nhiệm BVMT của chủ dự án, nhà thầu thi công trong thi công các công trình xây dựng. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2018.

     Theo đó, chủ dự án có trách nhiệm lập kế hoạch quản lý và BVMT trên cơ sở chương trình quản lý môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc kế hoạch BVMT đã được cấp có thẩm quyền xác nhận theo quy định. Bên cạnh đó, chủ dự án cũng như chủ thầu thi công trong quá trình thi công, xây dựng công trình phải lập báo cáo công tác BVMT bằng văn bản định kỳ 1 lần/năm và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 31/12 hàng năm.

 

 

     Đồng thời, phải bố trí nhân sự phụ trách về môi trường theo quy định của pháp luật để kiểm tra, giám sát nhà thầu thực hiện kế hoạch quản lý, BVMT và các quy định về BVMT trong thi công xây dựng.

     Đặc biệt khi phát hiện nhà thầu vi phạm nghiêm trọng các quy định về BVMT trong thi công xây dựng công trình, hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường nghiêm trọng thì sẽ bị đình chỉ thi công và yêu cầu nhà thầu khắc phục sự cố.

     Trách nhiệm đối với nhà thầu thi công là thực hiện kế hoạch quản lý và các quy định về BVMT trong quá trình thi công gói thầu.

     Sở Xây dựng các tỉnh, TP có trách nhiệm lập báo cáo công tác BVMT bằng văn bản, định kỳ 1 lần/năm theo mẫu tại Phụ lục 2, ban hành kèm theo Thông tư này và gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 15/1 của năm kế tiếp.

 

Nam Hưng

Thống kê

Lượt truy cập: 2135508