--%>

     Hiện nay, dữ liệu về kết quả giải quyết các thủ tục liên quan đến cấp giấy xác nhận đủ điều kiện BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (đối với các Giấy phép còn hiệu lực) đã được cập nhật và công khai trên Hệ thống Công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ TN&MT (Cổng thông tin điện tử của Bộ) theo Quy chế công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ ban hành kèm theo Quyết định số 3082/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 12 năm 2017. (Tra cứu Giấy xác nhận tại đây​).​​

      Trong thời gian qua, Bộ TN&MT đã tích cực xây dựng, triển khai hệ thống thông tin phục vụ kết nối và thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực TN&MT theo Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016 -2020 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay Bộ TN&MT đã có 11 thủ tục được thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (vnsw.gov.vn), bao gồm:

1. Xác nhận đăng ký nhập khẩu các chất HCFC;

2. Đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại;

3. Xác nhận đăng ký nhập khẩu Polyol trộn sẵn HCFC-141B;

4. Xác nhận đăng ký xuất khẩu các chất HCFC;

5. Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;

6. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn);

7. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;

8. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn);

9. Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (trong trường hợp giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng);

10. Chấp thuận nhập khẩu mẫu phế liệu không thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để phân tích;

11. Thông báo nhập khẩu phế liệu.

 

Phạm Văn Ngọc

Thống kê

Lượt truy cập: 2019581