--%>

 

     Ngày 16/5, Bộ TN&MT đã ban hành công văn hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2016, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức các hoạt động tập trung vào các nội dung:

     Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân, đặc biệt là giới trẻ, các doanh nghiệp biết được tầm quan trọng về giá trị, vai trò của ĐDSH và bảo tồn ĐDSH đối với phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền thực hiện quy định của pháp luật về bảo tồn ĐDSH; huy động cộng đồng cùng tham gia vào các hoạt động bảo tồn và sử dụng bền vững ĐDSH.

     Tổ chức phát động các phong trào như: BVMT; sử dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn tài nguyên; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; bảo vệ nguồn nước; lồng ghép các hoạt động thúc đẩy việc thực hiện các mô hình bảo tồn ĐDSH dựa vào cộng đồng.

     Tiến hành các hoạt động truyền thông, mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế ĐDSH; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, triển lãm, xây dựng phim, phóng sự với chủ đề về ĐDSH và phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn ĐDSH gắn với sinh kế cộng đồng…; treo áp phích, tranh cổ động, in tờ rơi và các hoạt động tuyên truyền khác tại cơ quan, địa phương.

 

Nhật Minh

Thống kê

Lượt truy cập: 133607