--%>

     ​Ngày 8/4/2019, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ký Quyết định số 849/QĐ - BTNMT Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 3/2/2019 của Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn (CTR).

     Theo Kế hoạch, Bộ TN&MT triển khai 6 nhiệm vụ. Trước mắt, Bộ sẽ rà soát, trình ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý nhà nước về CTR theo hướng Bộ TN&MT là đầu mối, thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về CTR trên phạm vi cả nước. Cụ thể, Bộ sẽ tổ chức tổng hợp, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác quản lý CTR; phân tích hiện trạng và đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm thực hiện phương án thống nhất quản lý nhà nước về CTR; tổ chức các cuộc họp, hội thảo, lấy ý kiến của Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành liên quan về nội dung báo cáo rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung; xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định có liên quan đến CTR theo hướng Bộ TN&MT là đầu mối, thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về CTR. Việc rà soát, sửa đổi văn bản pháp luật kết thúc vào tháng 6/2019.

     Bên cạnh đó, Bộ TN&MT sẽ rà soát, kiểm tra, đánh giá toàn diện thực trạng công tác quản lý CTR trên phạm vi cả nước. Để thực hiện nhiệm vụ này, Bộ yêu cầu các địa phương trên toàn quốc báo cáo công tác quản lý CTR trên địa bàn để bước đầu nắm bắt thông tin tổng quát. Đồng thời, Tổng cục Môi trường tổ chức các đoàn công tác phối hợp với địa phương rà soát, đánh giá công tác quản lý nhà nước của các địa phương, bao gồm công tác lập quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch, năng lực thu gom, vận chuyển, xử lý của địa phương so với lượng chất thải phát sinh, tổ chức bộ máy, phân công trách nhiệm giữa các cơ quan chuyên môn về quản lý CTR sinh hoạt, đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý CTR sinh hoạt trên địa bàn…

     Tổng cục Môi trường và Sở TN&MT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá hiện trạng các cơ sở xử lý CTR sinh hoạt tại các địa phương. Trong đó, Tổng cục Môi trường sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá các cơ sở xử lý chất thải có công suất lớn, công nghệ xử lý đặc trưng, những điểm nóng về môi trường...; Sở TN&MT các tỉnh kiểm tra, đánh giá các cơ sở còn lại trên địa bàn. Việc triển khai kiểm tra, đánh giá bắt đầu trong tháng 4/2019 đến hết tháng 5/2019. Trước ngày 30/5/2019, các Đoàn công tác gửi báo cáo kết quả về Tổng cục Môi để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

 

Hà Nội xử lý chất thải rắn theo công nghệ mới (Ảnh: nhipcaudautu.vn)

 

     Sau khi có báo cáo của các địa phương và kết quả kiểm tra, đánh giá, Bppj TN&MT sẽ tổ chức hội thảo về mô hình quản lý và công nghệ xử lý CTR sinh hoạt, với sự tham gia của các nhà quản lý, khoa học, đầu tư, chuyên gia trong nước và quốc tế; đại diện các Bộ, ngành liên quan và đại diện các địa phương trên toàn quốc. Nội dung hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận về các mô hình quản lý CTR và danh mục công nghệ xử lý CTR hiện nay; ưu điểm và nhược điểm của các mô hình quản lý, công nghệ xử lý với mục tiêu đưa ra danh mục về mô hình quản lý và danh mục công nghệ khuyến khích áp dụng hoặc không khuyến khích áp dụng.

     Đặc biệt, tháng 6/2019, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì Hội nghị toàn quốc về CTR để bàn về chủ trương, giải pháp cấp bách trong quản lý CTR. Việc tổ chức và nội dung của Hội nghị sẽ được xây dựng căn cứ trên kết quả của hoạt động rà soát, đề xuất sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật; kết quả kiểm tra, đánh giá thực trạng quản lý chất thải của các địa phương hiện nay (bao gồm hiện trạng giảm thiểu, phát sinh; các mô hình thu gom, vận chuyển và xử lý; quy hoạch xử lý CTR; rà soát các quy định về định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý CTR; cơ chế tài chính đang áp dụng tại các địa phương); mô hình quản lý, công nghệ và danh mục công nghệ xử lý CTR ưu tiên áp dụng tại Việt Nam; kinh nghiệm của Hàn Quốc trong công tác quản lý CTR sinh hoạt. Sau Hội nghị, Bộ TN&MT sẽ xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về các giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý CTR.

     Từ kết quả của các nhiệm vụ nêu trên, Bộ TN&MT sẽ xây dựng Đề án thống nhất quản lý nhà nước về CTR, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Đề án tập trung thực hiện hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý CTR; phát triển nguồn nhân lực đảm bảo yêu cầu quản lý; tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý CTR; huy động nguồn lực toàn xã hội trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý CTR; nghiên cứu, xây dựng và triển khai các mô hình quản lý về thu gom, vận chuyển, xử lý CTR sinh hoạt; thí điểm các mô hình về đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải tại một số địa phương, trong đó giao Bộ TN&MT là cơ quan thực hiện tổ chức đấu giá dịch vụ xử lý chất thải; tăng cường hoạt động truyền thông, đàộ tạo, nâng cao năng lực; xây dựng và triển khai mô hình phân loại CTR sinh hoạt tại nguồn.

     Ngoài ra, Bộ TN&MT còn thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án Tăng cường quản lý rác thải nhựa ở Việt Nam và Đề án về truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về CTR. Các hoạt động truyền thông sẽ được thực hiện gắn liền với các nội dung của Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 3/2/2019 của Chính phủ, nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự quan tâm của xã hội, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý CTR. 

 

Trần Tân

Thống kê

Lượt truy cập: 2684218