--%>

     Ngày 12/3/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 15/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường - Bộ TN&MT.​​​​​

     * Vị trí và chức năng

     Tổng cục Môi trường là tổ chức trực thuộc Bộ TN&MT, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về BVMT, đa dạng sinh học (ĐDSH) trên phạm vi cả nước; Quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục theo quy định của pháp luật.
     * Nhiệm vụ và quyền hạn

     Theo Quyết định, Tổng cục Môi trường có nhiệm vụ trình Bộ trưởng Bộ TN&MT các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Dự thảo nghị định, nghị quyết của Chính phủ; Dự thảo chỉ thị, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Cơ chế, chính sách và các văn bản khác thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục; Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm, chương trình, đề án, dự án liên tỉnh, vùng và quốc gia về BVMT, ĐDSH; Báo cáo về môi trường; Báo cáo công tác BVMT theo quy định… 

     Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về BVMT, ĐDSH theo phân công của Bộ trưởng Bộ TN&MT; Hỗ trợ pháp lý về BVMT cho doanh nghiệp theo quy định pháp luật…

     Về đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), đánh giá tác động môi trường (ĐTM), đề án BVMT, phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Tổng cục Môi trường có nhiệm vụ tổ chức thẩm định báo cáo ĐMC; Tổ chức thẩm định và trình Bộ trưởng Bộ TN&MT phê duyệt báo cáo ĐTM, đề án BVMT chi tiết, phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật. Đề xuất việc lập báo cáo ĐTM đối với các dự án đầu tư tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái môi trường phát sinh chưa được quy định trong danh mục các dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo ĐTM…

     Đối với công tác kiểm soát nguồn ô nhiễm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, Tổng cục Môi trường có nhiệm vụ hướng dẫn việc kiểm soát nguồn ô nhiễm trong quá trình thi công xây dựng và vận hành thử nghiệm dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn việc kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bao gồm cả khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, làng nghề thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

 


     Bên cạnh đó, hướng dẫn, kiểm tra công tác lập danh mục, việc xử lý triệt để, xác nhận việc hoàn thành xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn, kiểm tra công tác BVMT đối với hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng, nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật; Lập, trình Bộ trưởng Bộ TN&MT danh mục các chế phẩm sinh học sử dụng trong phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm và xử lý chất thải, danh mục chế phẩm sinh học gây ô nhiễm môi trường bị cấm nhập khẩu, danh mục phế liệu được phép nhập khẩu thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

     Về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại, Tổng cục Môi trường có nhiệm vụ trình Bộ trưởng Bộ TN&MT danh mục chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn, kiểm tra việc đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại và hoạt động quản lý chất thải nguy hại trên phạm vi cả nước; Hướng dẫn, kiểm tra công tác thu hồi, xử lý các sản phẩm thải bỏ, tiêu hủy xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

     Với công tác quản lý và cải thiện chất lượng môi trường, Tổng cục Môi trường có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường đất, nước, không khí, ô nhiễm xuyên biên giới, mưa axit theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện công tác giám sát diễn biến chất lượng môi trường tại các vùng kinh tế trọng điểm, khu vực tập trung nhiều nguồn ô nhiễm, có nguồn thải lớn, lưu vực sông, biển đảo, đô thị, nông thôn, khu dân cư, khu vực công cộng theo quy định của pháp luật.

     Đồng thời, Tổng cục Môi trường có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và tổ chức thực hiện điều tra cơ bản, kiểm kê, quan trắc, đánh giá về các hệ sinh thái tự nhiên, các loài động vật, thực vật hoang dã, các nguồn gen quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật; Lập, trình Bộ trưởng Bộ TN&MT và tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể bảo tồn ĐDSH của cả nước; Hướng dẫn, kiểm tra công tác lập, thẩm định quy hoạch bảo tồn ĐDSH của các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương…

     Trong lĩnh vực quan trắc, quản lý số liệu quan trắc và lập báo cáo hiện trạng môi trường, Tổng cục Môi trường có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình quan trắc chất lượng môi trường quốc gia, quan trắc tác động môi trường, quan trắc môi trường (QTMT) vùng, liên tỉnh, xuyên quốc gia; Tổ chức xây dựng hệ thống QTMT theo quy hoạch tổng thể hệ thống QTMT quốc gia đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi và tổng hợp công tác xây dựng hệ thống quan trắc môi trường trên phạm vi cả nước.

     Về quản lý thông tin, dữ liệu môi trường và truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, Tổng cục Môi trường có nhiệm vụ xây dựng, quản lý hệ thống thông tin, tư liệu, dữ liệu, cơ sở dữ liệu quốc gia về môi trường đất, nước, không khí, các hệ sinh thái tự nhiên, loài, nguồn gen, nguồn thải, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, khu vực bị ô nhiễm, suy thoái và các yếu tố môi trường khác; Hướng dẫn việc thu thập, quản lý, thống kê, lưu trữ và cung cấp dữ liệu về môi trường của các Bộ, ngành, địa phương; Tổng hợp, công bố thông tin về môi trường và hướng dẫn thực hiện các quy định về giao nộp, cung cấp, chia sẻ thông tin, tư liệu môi trường quốc gia theo quy định của pháp luật.

     Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường

     Tổng cục Môi trường có 18 đơn vị, gồm: Vụ Thẩm định đánh giá tác động môi trường; Vụ Quản lý chất thải; Vụ Quản lý chất lượng môi trường; Vụ Chính sách, Pháp chế và Thanh tra; Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng Tổng cục; Cục Bảo tồn thiên nhiên và ĐDSH; Cục BVMT miền Bắc; Cục BVMT miền Trung và Tây Nguyên; Cục BVMT miền Nam; Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường; Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường; Trung tâm QTMT miền Bắc; Trung tâm QTMT miền Trung và Tây Nguyên; Trung tâm QTMT miền Nam; Viện Khoa học môi trường.
     Tổng cục Môi trường có 1 Tổng Cục trưởng và không quá 4 Phó Tổng Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ TN&MT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật.

     Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2018, thay thế Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg ngày 25/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tông cục Môi trường - Bộ TN&MT.

 

Nhật Minh (Theo VEA)

Thống kê

Lượt truy cập: 2135244