--%>

     Ngày 15/11/2018, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã ban hành Kế hoạch hành động số 444-KH/BCSĐTNMT thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

     Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (Nghị quyết số 26-NQ/TW) đã đề ra mục tiêu tổng quát: "Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy  tín ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo, đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc".

     Quán triệt sâu sắc các chủ trương, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tại Nghị quyết số 26-NQ/TW; kế hoạch số 10-KH/TW ngày 6/6/2018 của Bộ Chính trị về thực hện Nghị quyết số 26-NQ/TW và Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Ban Cán sự Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TN&MT đã thống nhất ban hành Kế hoạch hành động số 444-KH/BCSĐTNMT.

      Kế hoạch hành động đặt ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện ngay và thường xuyên; các nhóm nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, từng tổ chức. Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thuộc ngành TN&MT theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, kiểm soát việc thực hiện có hiệu quả; quán triệt, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng bằng các hình thức phù hợp; triển khai đồng bộ, quyết liệt; thực hiện nghiêm quy định về công tác cán bộ; coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả…

     Nhiệm vụ cụ thể tập trung vào công tác thông tin, tuyên truyền; hoàn thiện các văn bản, quy định về công tác cán bộ bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông trong hệ thống chính trị và phù hợp với thực tế; xây dựng đội ngũ cán bộ ngành TN&MT có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

     Về tổ chức thực hiện, ngay trong Quý IV/2018, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức trực thuộc Bộ TN&MT xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động thực hiện; yêu cầu cụ thể hóa cho từng năm, 6 tháng, quý, tháng và tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, khả thi, hiệu quả.

     Sở TN&MT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở Kế hoạch này và Kế hoạch của địa phương, xây dựng Kế hoạch hành động phù hợp với tình hình, điệu kiện địa phương; chủ động phối hợp, đề xuất, kiến nghị Bộ các biện pháp để bảo đảm thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

 

Đức Anh

Thống kê

Lượt truy cập: 2501764