--%>

     Ngày 31/3/2017, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 672/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn 2016 - 2020.

     ​Mục tiêu của Kế hoạch nhằm nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai; quản lý, giám sát và tăng cường khả năng ứng phó với BĐKH trong các lĩnh vực chủ yếu của Bộ TN&MT giai đoạn 2016 - 2020, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về BĐKH.

 


 


     Để thực hiện thành công các mục tiêu này, Bộ TN&MT đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về BĐKH ở Việt Nam; Đánh giá khí hậu quốc gia, xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu và kịch bản BĐKH, nước biển dâng cho Việt Nam; Nâng cao nhận thức, đào tạo nguồn nhân lực; Triển khai một số hoạt động cấp bách về ứng phó với BĐKH; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về BĐKH.

     Bộ TN&MT cũng phân công nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc để thực hiện Kế hoạch như tích hợp vấn đề BĐKH vào các chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch có liên quan; Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế, đàm phán, vận động tài trợ quốc tế; Đề xuất các giải pháp kỹ thuật, công nghệ ứng phó hiệu quả với BĐKH; Nghiên cứu đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch hành động.

     Chi tiết nội dung Kế hoạch tải tại đây.

 

Nguyệt Minh

Thống kê

Lượt truy cập: 5313316