--%>

     ​Ngày 20/5/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Chỉ thị số 13/CT-TTg về phát triển bền vững (PTBV).

     ​Chỉ thị nêu rõ, PTBV là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước. Năm 2004, Chính phủ đã ban hành Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam, tiếp đó là Chiến lược PTBV Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 (năm 2012) và gần đây nhất là Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự PTBV với 17 mục tiêu PTBV và 115 mục tiêu cụ thể đặt ra cho giai đoạn từ nay đến năm 2030 trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội - môi trường.

     Quan điểm PTBV được lồng ghép xuyên suốt trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020); Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015 và 2016 - 2020. Việt Nam cũng đã đạt được các thành tựu về PTBV trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường như tốc độ tăng trưởng GDP, giảm nghèo bền vững, phổ cập giáo dục, tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe… Tuy nhiên, nhận thức về PTBV của không ít cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân còn chưa đầy đủ, thống nhất; các chính sách kinh tế - xã hội thiên về tăng trưởng nhanh kinh tế và ổn định xã hội, chưa quan tâm đầy đủ, đúng mức đến tính bền vững khi khai thác,sử dụng tài nguyên thiên nhiên và BVMT…

     Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu PTBV của Việt Nam đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các bên liên quan tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030.

     Trong năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và ban hành Hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu PTBV vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Hướng dẫn thực hiện giám sát, đánh giá các mục tiêu PTBV. Theo dõi, đánh giá, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 và các mục tiêu PTBV trình Chính phủ, Quốc hội hàng năm. 

     Lồng ghép các mục tiêu PTBV vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

     Thủ tướng chỉ thị các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gấp rút hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch/Chương trình hành động thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 trong năm 2019. Lồng ghép hiệu quả việc thực hiện mục tiêu PTBV vào xây dựng, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại các cấp, ngành và địa phương. Triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách xã hội và các đối tượng dễ bị tổn thương khác.

 

 

     Hội đồng Quốc gia về PTBV và Nâng cao năng lực cạnh tranh tham mưu, tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng, thực hiện các chiến lược, chính sách, kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự PTBV. Hàng năm, lựa chọn ít nhất một vấn đề cụ thể liên quan đến PTBV để tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về các cơ chế, chính sách, biện pháp chỉ đạo, điều hành.

     Thủ tướng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của các đoàn thể tăng cường giám sát các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện PTBV. Chú trọng phản biện các cơ chế, chính sách nhằm bảo đảm yêu cầu PTBV; vận động, giám sát việc thực hiện mục tiêu PTBV tại các bộ, ngành, địa phương. Tích cực huy động sự tham gia, đóng góp của các tổ chức trong nước và quốc tế, đối tác phát triển, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong thực hiện mục tiêu PTBV của Việt Nam.

     Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện vai trò là cầu nối giữa nhà nước với các tổ chức xã hội, ghi nhận, phản ánh tiếng nói, mong muốn, nguyện vọng của các tổ chức xã hội và nhân dân đối với việc thực hiện PTBV cũng như các vấn đề lớn trong phát triển đất nước.

     Hỗ trợ doanh nghiệp trong thực hiện PTBV

     Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hội đồng doanh nghiệp vì sự PTBV Việt Nam (VBCSD) tiếp tục phát huy vai trò định hướng, hỗ trợ doanh nghiệp trong thực hiện PTBV đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quốc gia về PTBV và Nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như các bộ, ngành, địa phương thực hiện các sáng kiến như tổ chức các diễn đàn đối thoại chính sách về PTBV; thực hiện chương trình đánh giá xếp hạng doanh nghiệp bền vững dựa trên bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững CSI; huy động sự tham gia của doanh nghiệp trong việc thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh cũng như Diễn đàn cấp cao vì mục tiêu xanh toàn cầu 2030 (Diễn đàn P4G); triển khai sáng kiến về nền kinh tế tuần hoàn.

     Tham mưu, tư vấn cho Chính phủ trong thực hiện các giải pháp giải quyết các thách thức trong các mô hình đối tác công tư (PPP) nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thu hút sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện các mục tiêu PTBV của Việt Nam.

     Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam chủ động tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp hội viên tích cực hưởng ứng thực hiện thành công Kế hoạch hành động quốc gia Chương trình nghị sự 2030. Chủ động phối hợp với các bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế để tranh thủ sự hỗ trợ về nguồn lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hướng đến mục tiêu trong Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030.

 

Châu Long (Theo chinhphu.vn)

Thống kê

Lượt truy cập: 2098505