--%>

     Ngày 23/11/2016, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 2703/QĐ-BTNMT ban hành Chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý TN&MT dành cho lãnh đạo Sở TN&MT. Đối tượng tham gia khóa học bao gồm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cán bộ được quy hoạch chức danh nêu trên.

     Mục tiêu của khóa học nhằm giúp Lãnh đạo Sở TN&MT nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý TN&MT và tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước, khu vực, quốc tế; Định hướng phát triển của ngành đối với từng giai đoạn; Bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về TN&MT và nghiệp vụ quản lý TN&MT cho Lãnh đạo Sở TN&MT.

     Về kỹ năng, khóa học sẽ trang bị một số kỹ năng cơ bản liên quan đến công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành, giúp Lãnh đạo Sở TN&MT sử dụng có hiệu quả trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

     Tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình bồi dưỡng được cấu trúc thành 3 phần:

     Phần 1: Kiến thức chung, bao gồm 3 chuyên đề: Chuyên đề 1 - Tổng quan tình hình phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay; Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về TN&MT; Chuyên đề 2 - Yêu cầu cải cách hành chính nhà nước trong ngành TN&MT; Chuyên đề 3 - Một số nội dung cơ bản về kinh tế TN&MT; Chuyên đề 4 - Ứng dụng công nghệ thông tin TN&MT; Chuyên đề 5 - Dự báo xu hướng phát triển lĩnh vực TN&MT của các nước trong khu vực và thế giới; Định hướng phát triển ngành TN&MT cho từng giai đoạn.

     Phần 2: Kiến thức chuyên ngành, bao gồm 9 chuyên đề về kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước trong 9 lĩnh vực của Bộ: đất đai, tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ, biển và hải đảo, viễn thám và 1 chuyên đề báo cáo về công tác thanh tra TN&MT.

     Phần 3: Nghiên cứu thực tế và viết thu hoạch.

     Thời gian học tập trung của toàn khóa học là 2 tuần với tổng số 80 tiết. Đặc biệt, Chương trình sẽ sử dụng đa dạng các phương pháp dạy học tích cực như: Phương pháp thuyết trình; thảo luận nhóm; giải quyết tình huống thực tế; khảo sát thực tế và viết thu hoạch.

 

Thanh Huyền

Thống kê

Lượt truy cập: 1405083