--%>

     Sau thời gian thực hiện áp dụng thử nghiệm, Bộ TN&MT đã chính thức ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả BVMT ở các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (Bộ chỉ số).

     Mục đích của việc ban hành Bộ chỉ số nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ BVMT và mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống của các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương. Đồng thời, góp phâng tăng cường công tác quản lý nhà nước và nhận thức của người dân trong việc BVMT.

     Bộ chỉ số này được cấu trúc thành 2 nhóm: Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về BVMT; Đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống. Tương úng với mỗi nhóm đánh giá, có tiêu chí cụ thể, như bảo vệ chất lượng môi trường sống, hệ sinh thái, khí hậu, năng lực quản lý nhà nước về BVMT.

 

Chung tay BVMT (Ảnh minh họa)

 

     Các chỉ số thành phần đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường (Chỉ số nhóm I) được xác định qua 26 chỉ số thành phần và 1 chỉ số thành phần để đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống (Chỉ số nhóm II).

     Việc thực hiện các chỉ số nhóm I do UBND cấp tỉnh tổ chức thu thập, tổng hợp, đánh giá; chỉ số nhóm II sẽ được thực hiện thông qua điều tra xã hội học. Trên cơ sở kết quả tự đánh giá của các địa phương và đánh giá thông qua điều tra xã hội học, Bộ TN&MT sẽ thành lập Hội đồng Thẩm định liên ngành để tổ chức thẩm định, đánh giá. Kết quả BVMT của các địa phương sẽ được công bố vào dịp Ngày Môi trường thế giới (5/6) năm sau để đánh giá và được công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ TN&MT, Tổng cục Môi trường và các địa phương.

     Bộ Chỉ số này được áp dụng định kỳ hàng năm và áp dụng chính thức từ năm 2020. Tổng cục Môi trường là cơ quan chủ trì tổ chức triển khai hướng dẫn, tập huấn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; đồng thời, quy định trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ và UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương trong việc triển khai thực hiện.

 

Châu Long

Thống kê

Lượt truy cập: 358021