--%>

     Ngày 8/1/2018, tại Hà Nội, Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

     Triển khai các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN&MT đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt ngay từ đầu những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Quán triệt phương châm “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”, toàn ngành tiếp tục tăng cường hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của ngành cho nền kinh tế quốc dân, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, thiết lập các cơ chế lắng nghe ý kiến phả hồi chính sách của người dân, doanh nghiệp để có sự điều chỉnh phù hợp, kịp thời; thực hiện tinh gọn bộ máy gắn với tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật, đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra; đổi mới công tác kế hoạch, đầu tư, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Một số kết quả nổi bật của ngành TN&MT năm 2017

     Hệ thống chính sách, pháp luật về TN&MT cơ bản được hoàn thiện. Trong năm qua, Bộ đã trình Quốc hội thảo luận, cho ý kiến đối với dự án Luật Đo đạc và bản đồ; ban hành 7 Nghị định, 3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 74 Thông tư; tổ chức thành công Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ về Phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH). Trên cơ sở đó hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 120/NQ-CP về Phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH. Các văn bản pháp luật đều bám sát chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân, doanh nghiệp, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, thiết lập sự bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực tài nguyên, bổ sung chế tài xử lý để ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

     Cùng với đó, hoạt động thanh, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp tục được tăng cường. Toàn ngành đã tiến hành 2.325 cuộc thanh, kiểm tra đối với 7.491 tổ chức, cá nhân, trong đó có 528 đoàn thanh, kiểm tra về đất đai, 701 cuộc thanh, kiểm tra về BVMT; 405 cuộc về khoáng sản; 160 cuộc về tài nguyên nước… Kết quả đã xử phạt vi phạm hành chính 132,103 tỷ đồng, thu hồi 3.509 ha đất; Tiếp nhận 13.2635 lượt đơn thư, giải quyết 7.048/9.647 đơn thư đủ điều kiện xử lý (đạt 51,69%); Thẩm tra, xác minh, giải quyết 41/41 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao, báo cáo Thủ tướng kết quả 28 vụ việc, có văn bản giải quyết theo thẩm quyền 24 vụ việc.

     Xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, Bộ đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2017 nhằm cụ thể hóa việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Kết quả, Bộ đã thực hiện liên thông TTHC đối với 11 thủ tục môi trường, biển, hải đảo, tài nguyên; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 đối với 58 thủ tục và mức độ 4 đối với 13 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ; Thiết lập 3 đường dây nóng tiếp nhận, giải quyết phản ánh của nhân dân về tình trạng vi phạm pháp luật về TN&MT.

     Triển khai Nghị định số 36/2017/NĐ-CP, Bộ đã tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các Vụ, Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối. Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1899/QĐ-TTg về danh sách các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Tổng cục, trong đó, kiện toàn tổ chức theo hướng chuyển đổi mô hình hoạt động của các Cục, Vụ tại các Tổng cục cho phù hợp.

     Trong lĩnh vực môi trường, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12/5/2017 về Quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen; Xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT và các luật liên quan; Rà soát 44 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, trong đó, ưu tiên sửa đổi 17 quy chuẩn theo hướng tham khảo kinh nghiệm, áp dụng tương đương với quy chuẩn của một số nước tiên tiến như Nhật Bản, Hàn Quốc; Xây dựng Đề án kiểm soát đặc biết đối với các dự án, cơ sở tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Trong năm 2017, Bộ đã thanh, kiểm tra xử lý hơn 20 vụ việc, điểm nóng về môi trường; thành lập và duy trì thường xuyên Tổ giám sát quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý nước thải của Dự án Nhà máy giấy Lee&Man Việt Nam. Đặc biệt, tổ chức giám sát, kiểm tra chặt chẽ việc khắc phục vi phạm về BVMT của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, bảo đảm Công ty đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về BVMT trước khi đi vào vận hành chính thức. Cùng với đó, Bộ đẩy mạnh công tác đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường. Đến nay, có 110 dự án chiến lược, quy hoạch đã thực hiện đánh giá tác động môi trường, gần 9.100 dự án đầu tư thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, 1.500 dự án được cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT…

     Tuy nhiên, công tác quản lý TN&MT vẫn tồn tại một số hạn chế: Kết quả giải quyết đất đai của các công ty nông, lâm nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu; Việc thành lập tổ chức lưu vực sông, lập quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước toàn quốc còn chậm; Kinh phí ứng phó với BĐKH còn thiếu; Tài nguyên biển chưa được khai thác sử dụng hiệu quả…

Tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực quản lý nhà nước về TN&MT

     Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của ngành TN&MT trong năm qua. Bộ đã làm tốt công tác tham mưu, giúp Chính phủ chỉ đạo thực hiện việc tổng kết, đánh giá, sửa đổi một số chủ trương, chính sách, pháp luật về TN&MT, đặc biệt là hai lĩnh vực đất đai và BVMT; tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 120/NĐ-CP về Phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH.

     Phó Thủ tướng chỉ đạo, Bộ TN&MT cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực quản lý nhà nước về TN&MT để phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển. Trong năm 2018, Bộ cần nâng cao chất lượng công tác đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược; tăng cường công tác thanh, kiểm tra về BVMT; kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm; xây dựng các công trình xử lý rác thải tập trung theo vùng, cụm xã, hạn chế, tiến tới ngăn chặn căn bản tình trạng ô nhiễm môi trường tại làng nghề, lưu vực sông, khu, cụm công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư tập trung ở nông thôn; tập trung xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng; bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo và các nguyên liệu, vật liệu mới, thân thiện với môi trường.

     Cùng với đó, Bộ tập trung nguồn lực, tạo bước đột phá trong quản lý, sử dụng tài nguyên đất; Quan tâm đặc biệt đến vấn đề an ninh nguồn nước, đánh giá đầy đủ tài nguyên nước, nâng cao ý thức cộng đồng trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước; Triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả Chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn đến năm 2020, Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Chú trọng huy động nguồn lực quốc tế, nguồn lực xã hội triển khai có hiệu quả Chiến lược quốc gia về BĐKH, Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về Phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH…

     Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cam kết, trong thời gian tới, toàn ngành sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế; Tập trung quản lý cải thiện chất lượng môi trường, xử lý ô nhiễm, nhất là tại các làng nghề, nông thôn, khu, cụm công nghiệp, đô thị, lưu vực sông, hồ, ven biển; Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, giám sát và chỉ đạo thực hiện, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2018. Bên cạnh đó, chủ động tạo bước “đột phá” về thể chế, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính…

     Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Hương Đỗ

Thống kê

Lượt truy cập: 3321987