--%>

     Ngày 14/10/2019, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã tổ chức Họp báo thường kỳ quý III năm 2019 nhằm thông tin tới các cơ quan thông tấn, báo chí về những kết quả đã đạt được trong 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019; Đồng thời, giải đáp, cung cấp thông tin nhiều vấn đề được xã hội quan tâm trong lĩnh vực TN&MT. Thứ trưởng Lê Công Thành chủ trì cuộc họp.

 

Thứ trưởng Lê Công Thành phát biểu tại cuộc họp

 

     Theo Báo cáo, 9 tháng đầu năm 2019, Bộ TN&MT đã chỉ đạo, quán triệt các đơn vị tập trung, quyết liệt triển khai các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội; bám sát Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; quán triệt triệt phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, bám sát thực tiễn trong chỉ đạo, điều hành. Bộ TN&MT đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đúng hạn 24 văn bản, đề án, trong đó có 1 đề án vượt tiến độ; ban hành 16 Thông tư nhằm giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn đối với công tác quản lý TN&MT trước mắt và lâu dài như tăng cường công tác BVMT, xử lý chất thải rắn, quy hoạch sử dụng tài nguyên, quản lý TN&MT biển, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai...

     Đồng thời, Bộ đã chủ động rà soát, đề xuất giải quyết, tháo gỡ nhiều điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực tài nguyên, đóng góp trực tiếp cho phát triển kinh tế. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng trưởng trở lại ở mức 2,68%, đóng góp 0,17 điểm phần trăm tăng trưởng. Tiềm năng lợi thế về biển và hải đảo tiếp tục được phát huy cho phát triển, nhiều tỉnh ven biển như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh… trở thành điểm sáng tăng trưởng mới của đất nước. Bên cạnh đó, hòan thành việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đai của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; triển khai kiểm kê toàn bộ quỹ đất lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác đo đạc, đăng ký, tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận lần đầu đạt trên 97,36% tổng diện tích các loại đất cần cấp. Rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa; điều tiết khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, thông minh nguồn nước phục vụ đa mục tiêu, giải quyết tình trạng hạn hán, giảm lũ và phát điện…

     Bộ cũng tập trung triển khai các giải pháp BVMT. Trình Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT; Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm ưu tiên bảo vệ; Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước. Hoàn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn để tăng cường quản lý, BVMT, thiết lập hàng rào kỹ thuật phòng ngừa công nghệ lạc hậu chuyển dịch vào Việt Nam khi các hiệp định thương mai tự do chính thức có hiệu lực. Chỉ đạo khai nhiều giải pháp đồng bộ về quản lý chất thải rắn, phát triển mô hình tái chế, đốt rác phát điện thay biện pháp chôn lấp. Cùng với đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của toàn xã hội trong giảm thiểu rác thải nhựa, thiết lập Liên minh chống rác thải nhựa, Liên minh tái chế bao bì Việt Nam với sự tham gia của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Thực hiện các giải pháp BVMT, phòng ngừa, kiểm soát các nguy cơ ô nhiễm; thiết lập 600 trạm quan môi trường tự động tại các KCN, các cơ sở có nguy cơ cao ô nhiễm môi trường liên kết nối liên tục với 50 Sở TN&MT để kiểm soát, giám sát, qua đó góp phần giảm 50% số vụ việc, sự cố về môi trường so với năm 2018; Giải quyết ô nhiễm theo các lưu vực sông. Hoạt động nhập khẩu phế liệu được kiểm soát chặt chẽ, buộc đưa ra khỏi Việt Nam phế liệu không đảm bảo quy chuẩn về môi trường.

     Đặc biệt, Bộ TN&MT là một trong số các Bộ, ngành đi đầu ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ TN&MT Phiên bản 1.0; hoàn thành triển khai Cổng dịch vụ công trực tuyến (tại địa chỉ https://dvctt.monre.gov.vn) và Hệ thống thông tin một cửa của Bộ (tại địa chỉ https://dvc.monre.gov.vn). Đến nay, Bộ TN&MT đã hoàn thành và đưa vào triển khai 114 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (64 dịch vụ công vận hành chính thức; 52 dịch vụ công đã hoàn thành thử nghiệm, công bố thực hiện chính thức trong năm 2019), trong đó có 92 dịch vụ công mức độ 3; 22 dịch vụ công mức độ 4, đạt 19,3% (bao gồm 12 dịch vụ công tại Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ với một số dịch vụ công kết nối liên thông đến địa phương và 7 dịch vụ công tại Hệ thống hải quan một cửa quốc gia); vượt mức kế hoạch 66 thủ tục hành chính đã đăng ký theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bộ TN&MT còn đứng đầu các Bộ, ngành về việc thực hiện ký số, quản lý điều hành trên môi trường mạng.

 

Toàn cảnh cuộc họp báo

 

     Trong 3 tháng cuối năm, Bộ TN&MT sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, trong đó tập trung sửa đổi Luật đất đai và Luật BVMT; các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng trong Chương trình xây dựng, ban hành văn bản pháp luật năm 2019. Hoàn thiện, ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường, đảm bảo sự chủ động trước các nguy cơ ô nhiễm môi trường, dịch chuyển công nghệ lạc hậu vào Việt Nam. Chủ động rà soát các vấn đề đặt ra từ thực tiễn để giải quyết, tháo gỡ kịp thời.

     Tổ chức triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy nhanh, hoàn thành công tác giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA năm 2019; hướng dẫn chỉ đạo giải quyết tốt hơn các vấn đề, nhiệm vụ tồn tại, khó khăn tại địa phương.

     Ngoài ra, đẩy mạnh công tác cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành theo yêu cầu của Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp. Tập trung chỉ đạo nhằm tạo chuyển biến trong các lĩnh vực quản lý của Bộ, phát huy nguồn lực tài nguyên, BVMT, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, cùng cả nước hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2019.

     Tại buổi họp báo, Bộ TN&MT giới thiệu, cung cấp một số thông tin có tính chuyên đề thuộc lĩnh vực viễn thám và công nghệ thông tin, cải cách hành chính; chính thức phát động Giải báo chí TN&MT lần thứ V. Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ giải đáp các vấn đề báo chí quan tâm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành như: Nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm không khí gia tăng ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; giải pháp bảo vệ nguồn nước ngầm; nguyên nhân, giải pháp xử lý tình trạng nguồn nước ở phía Tây Hà Nội có mùi lạ; xử lý các mỏ than vi phạm; vấn đề xử lý nước thải sinh hoạt ở các đô thị; báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu sinh thái Tam Đảo 2; việc công khai các kết luận thanh tra; tình hình xử lý các container phế liệu tồn đọng tại các bến bãi…

     Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành cảm ơn phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí đã có những câu hỏi đối với những lĩnh vực mà Bộ TN&MT được giao quản lý. Thứ trưởng mong rằng, thời gian tới, các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục phối hợp cùng Bộ, là cầu nối giữa Bộ với người dân, doanh nghiệp, cộng đồng.

 

Bảo Bình

Thống kê

Lượt truy cập: 3361131