--%>

     Ngày 14/7/2017, tại Hà Nội, Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 nhằm đưa ra các giải pháp để đạt được các mục tiêu Chính phủ giao, đồng thời đảm bảo xây dựng Bộ “Kiến tạo, đổi mới, kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo và phát triển”.

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (Ảnh theo monre)

 

     Trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn ngành TN&MT đã có nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực quản lý, các đơn vị đã từng bước hoàn thiện nề nếp, phương pháp chỉ đạo điều hành, đổi mới tư duy. Bộ đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao như công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; công tác tổ chức cán bộ và cải cách thủ tục hành chính; công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo; phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin và cung cấp dịch vụ công trực tuyến… góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

 

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh theo monre)

 

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác xây dựng văn bản pháp luật; cải cách thủ tục hành chính và thanh tra, kiểm tra… Theo Bộ trưởng, đây là những vấn đề quan trọng cơ bản và ưu tiên hàng đầu đối với công tác cơ quan quản lý nhà nước nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa và làm vững mạnh ngành TN&MT. Để đạt được các mục tiêu đề ra, Bộ trưởng đề nghị toàn ngành phải đi đúng hướng và đặt kỷ luật, kỷ cương lên hàng đầu; công tác chỉ đạo điều hành phải có tính hệ thống và khoa học; các đơn vị cần lượng hóa các công việc, chỉ số sáng tạo, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thiết lập hệ thống để tự đánh giá công việc, khắc phục những tồn tại để cùng phát triển.

     Trong thời gian tới, Bộ TN&MT sẽ trình Quốc hội dự án Luật Đo đạc và bản đồ; quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển; tiếp tục hoàn thiện việc đánh giá tình hình thi hành để đề xuất sửa đổi Luật Đất đai năm 2013, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; trình Chính phủ Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 08 Quyết định; ban hành theo thẩm quyền 70 Thông tư. Đồng thời, rà soát điều chỉnh và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Bộ theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; xác định nội dung, đối tượng thanh tra, kiểm tra để hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2018 nhằm đảm bảo sự thống nhất, tránh chồng chéo giữa Trung ương và địa phương;

     Bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu TN&MT phục vụ công tác quản lý; Theo dõi chặt chẽ việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa lũ; rà soát trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh các quy trình vận hành liên hồ chứa nhằm đáp ứng yêu cầu về phòng, chống, giảm lũ, cấp nước mùa cạn và phát điện; Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản, trong đó có văn bản quy định quản lý cát, sỏi lòng sông, bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; Nâng cao năng lực, chất lượng dự báo, cảnh báo nhất là dự báo xa; dự báo, cảnh báo đầy đủ, chính xác phục vụ công tác chỉ đạo phòng tránh thiên tai; Tổ chức giám sát thường xuyên diễn biến về TN&MT biển, đảo, BĐKH, hoạt động khai thác tài nguyên nước ngoài biên giới bằng công nghệ viễn thám. Hoàn thiện quy trình giám sát, giám sát nhanh bằng viễn thám; thực hiện việc giám sát các biến động khu vực biên giới quốc gia, các đảo xa bờ, các khu vực ô nhiễm, biến động nguồn nước.

     Đối với lĩnh vực môi trường, Bộ khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: ban hành sửa đổi các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ chỉ số đánh giá xếp hạng kết quả BVMT các tỉnh, thành phố; Danh mục các cơ sở, dự án có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường cần giám sát đặc biệt và thường xuyên; tiêu chí về môi trường làm cơ sở lựa chọn, sàng lọc loại hình sản xuất và công nghệ sản xuất trong thu hút, phê duyệt các dự án đầu tư; Ban hành quy trình nội bộ trong thẩm định, phê duyệt và hậu kiểm đánh giá tác động môi trường...

 

 Châu Loan

 

Thống kê

Lượt truy cập: 4969632