--%>

     Cách đây 15 năm, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước, Bộ TN&MT được thành lập  trên cơ sở hợp nhất Tổng cục Địa chính, Tổng cục Khí tượng Thủy văn và các tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường thuộc các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công nghiệp; Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Qua 15 năm xây dựng và phát triển, ngành TN&MT đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đạt được nhiều thành tựu, được thể hiện ở các mốc son quan trọng.

 

 

     Giai đoạn định hình 2002-2007, mặc dù mới thành lập, nhưng được kế thừa truyền thống lâu đời và thành tựu to lớn của các cơ quan tiền thân, Bộ TN&MT đã nhanh chóng ổn định hệ thống tổ chức, từng bước xây dựng thể chế, chính sách, hoàn thiện hành lang pháp lý phù hợp tiến trình hội nhập của đất nước. Điều này được đặc biệt thể hiện trong các lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý tài nguyên nước… Kết quả nổi bật có thể thấy là việc Bộ đã chủ trì xây dựng, trình Chính phủ để Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Đất đai năm 2003; Luật BVMT năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về TN&MT dưới luật tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội và tăng cường quản lý nhà nước về TN&MT. Đặc biệt, Bộ TN&MT là một trong số ít các Bộ đi tiên phong trong việc triển khai áp dụng cơ chế "một cửa", thí điểm mô hình "một cửa liên thông", tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp, thiết lập kênh thông tin trả lời tổ chức, công dân về TN&MT. Điểm đáng chú ý là Bộ đã chủ động thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra về TN&MT do lãnh đạo Bộ chủ trì, trực tiếp làm việc với các địa phương, cơ sở. Trong giai đoạn này, các lĩnh vực TN&MT đã có chuyển biến tích cực, hoạt động sôi động, được xã hội ngày càng quan tâm, công tác quản lý nhà nước về TN&MT đã được đẩy mạnh, gây dựng được lòng tin với nhân dân, với Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong việc thực thi nhiệm vụ của ngành.

     Trong giai đoạn xác lập vị trí 2007-2011, trên cơ sở kế thừa nền móng vững chắc về quản lý nhà nước được xây đắp từ giai đoạn trước và không ngừng kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện hệ thống pháp luật, ngành TN&MT đã xác lập được vị trí quan trọng đối với nền kinh tế nước nhà. Với những mũi nhọn mang tính đột phá trong quản lý tài nguyên và môi trường, nhất là trong các lĩnh vực: địa chất khoáng sản, quản lý đất đai và tài nguyên nước, ngành đã từng bước nâng cao được giá trị đóng góp, từng bước phát huy được nguồn lực tài nguyên và môi trường để tạo thêm xung lực cho đầu tư phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, bên cạnh việc tăng cường công tác BVMT và bước đầu triển khai hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Việc gắn quản lý tài nguyên thiên nhiên với BVMT đã tăng cường, gắn kết chặt chẽ các lĩnh vực với nhau; hệ thống chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật được quan tâm xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện (trong đó, Luật Đất đai năm 2003 được tổng kết, đánh giá chuẩn bị cho việc sửa đổi, Luật Đa dạng sinh học, Luật Khoáng sản (sửa đổi) được thông qua; Luật Tài nguyên nước được hoàn thiện và trình Quốc hội thông qua; Luật Đo đạc và bản đồ, Luật Khí tượng thủy văn, Luật TN&MT biển được triển khai xây dựng); công tác điều tra cơ bản, quan trắc, dự báo được lồng ghép và đẩy mạnh; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu tố được đổi mới. Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP về một số giải pháp cấp bách trong công tác quản lý tài nguyên và BVMT; Ban cán sự đảng Bộ TN&MT đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/BCSĐTNMT về đẩy mạnh kinh tế hóa ngành TN&MT. Đây là những tư tưởng, văn kiện quan trọng định hướng sự phát triển của ngành.

     Giai đoạn tăng cường kết nối, quản lý tổng hợp 2011-2016, cùng với việc hoàn thiện thêm một bước về pháp luật, cơ chế chính sách về TN&MT với việc cơ bản hoàn thành việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các Luật chuyên ngành, bao gồm: đất đai, tài nguyên nước, môi trường, quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, khí tượng thủy văn, công tác chỉ đạo liên ngành và quản lý tổng hợp, sự kết nối hữu cơ của các lĩnh vực quản lý của Bộ ngày càng được củng cố và tăng cường. Điều đó thể hiện qua 2 Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, BVMT.

     Kế thừa kết quả, thành tựu đạt được của Ngành trong suốt thời gian qua, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đặc biệt từ 4/2016 đến nay, Bộ TN&MT tiếp tục đặt trọng tâm vào hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về TN&MT. Hệ thống chính sách, pháp luật mới được ban hành bám sát yêu cầu của thực tiễn, giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân, doanh nghiệp; tăng cường công khai minh bạch, thiết lập sự bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực TN&MT giữa các thành phần kinh tế phù hợp với cơ chế thị trường; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; đồng thời bổ sung chế tài xử lý, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực TN&MT. Tinh thần “kiến tạo, liêm chính và hành động” được quán triệt trong giải quyết tháo gỡ các nút thắt, lỗ hổng về chính sách pháp luật.

     Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chủ tịch nước, mà trực tiếp và thường xuyên là Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, ngành TN&MT đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức giành được những thành tựu quan trọng, góp phần vào sự thành công chung của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

 

Uyên Hoàng

Thống kê

Lượt truy cập: 348004