--%>

     Ngày 3/12/2004, Lãnh đạo Bộ TN&MT và Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã ký kết Nghị quyết liên tịch số 01/2004/NQLT-LHH-BTNMT phối hợp hành động BVMT, phục vụ phát triển bền vững đất nước. Trên cơ sở tổng kết việc thực hiện Nghị quyết, ngày 9/1/2019, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) Đặng Vũ Minh đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực TN&MT giai đoạn 2020 - 2025. 

 

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và Chủ tịch VUSTA Đặng Vũ Minh ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2020 - 2025

 

     Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết, với việc phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2004/NQLT-LHH-BTNMT, Bộ TN&MT và VUSTA đã có cơ sở để phát triển mối quan hệ, hợp tác tốt đẹp từ năm 2004 đến nay, cùng nhau thúc đẩy sự nghiệp BVMT quốc gia lên những tầm cao mới vì sự phát triển bền vững của đất nước. Bộ trưởng chia sẻ, trong thời gian tới, ngành TN&MT sẽ tiến hành một cuộc cách mạng khoa học - công nghệ toàn diện và cần có sự hợp tác, đồng hành của đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia. Vì vậy, Bộ TN&MT mong muốn, Chương trình phối hợp giai đoạn 2020 - 2025 giữa hai bên sẽ tiếp tục phát huy được sức mạnh của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) trong sự nghiệp phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Đặc biệt, Bộ TN&MT rất mong nhận được các ý kiến đề xuất, phản biện của VUSTA để giúp Bộ tham mưu cho Đảng, Chính phủ giải quyết một cách căn cơ các thách thức đối với lĩnh vực TN&MT trong tổng thể phát triển kinh tế - xã của đất nước.

     Theo đó, Chương trình phối giai đoạn 2020 - 2025 giữa hai bên sẽ tập trung vào 4 nội dung chính: Xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật về TN&MT (Điều tra, khảo sát, đánh giá hiệu quả thực thi và đề xuất xây dựng, hoàn thiện cơ chế chế, chính sách, pháp luật về TN&MT; tham gia tư vấn, phản biện trong quá trình xây dựng các cơ chế, chính sách); Thực thi cơ chế, chính sách, pháp luật về TN&MT (tư vấn, phản biện, giám định xã hội đối với các vấn đề nóng, vấn đề nổi cộm hoặc sự cố trong lĩnh vực TN&MT mà xã hội và dư luận quan tâm; phối hợp giám sát và kiến nghị biện pháp xử lý đối với các vi phạm trong quá trình triển khai quy định pháp luật về TN&MT, tập trung vào công tác BVMT; sử dụng đất đai và khai thác tài nguyên, khoáng sản; tư vấn xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình của cộng đồng dân cư, các tổ chức xã hội tham gia BVMT, sử dụng hợp lý tài nguyên, ứng phó với BĐKH; triển khai đánh giá độc lập, xếp hạng công tác BVMT, sử dụng đất, khai thác tài nguyên, khoáng sản).

     Cùng với đó, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế (chính sách, pháp luật phục vụ quản lý, giám sát, thúc đẩy việc thực hiện chính sách, pháp luật về TN&MT; nghiên cứu, xây dựng các mô hình mới, hiệu quả trong xử lý môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, sử dụng hợp lý đất đai, tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với BĐKH; ưu tiên cho lĩnh vực quản lý chất thải rắn; phối hợp nghiên cứu, đánh giá, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực TN&MT; tăng cường hợp tác và huy động các nguồn lực quốc tế hợp pháp phục vụ nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ mới, giải pháp kỹ thuật mới trong lĩnh vực TN&MT.

     Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông, phổ biến kiến thức, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về KH&CN trong lĩnh vực TN&MT thông qua các hội nghị, hội thảo khoa học, lớp tập huấn; vận động cộng đồng dân cư, các tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh... nắm vững và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các phong trào bảo vệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên, BVMT, ứng phó với BĐKH...

 

Toàn cảnh Lễ ký kết

 

     Bản ký kết cũng phân công cụ thể trách nhiệm thực hiện cho từng đơn vị. Trong đó, Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với VUSTA thống nhất nội dung, kế hoạch hàng năm và chỉ đạo, kiểm tra, tạo điều kiện cần thiết cho các hoạt động trong phạm vi nội dung Chương trình phối hợp; chỉ đạo, hướng dẫn các Sở TN&MT phối hợp với các liên hiệp hội địa phương, tổ chức KH&CN trực thuộc VUSTA xây dựng, triển khai kế hoạch phối hợp trên địa bàn tỉnh, TP; chủ trì, phối hợp với VUSTA tham vấn, lấy ý kiến đóng góp của các hội viên, tổ chức trực thuộc trong xây dựng chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên, BVMT, ứng phó với BĐKH. Cùng với đó, xây dựng cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ kinh phí để VUSTA và các hội thành viên, tổ chức trực thuộc tích cực tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội, triển khai công tác BVMT, sử dụng hiệu quả tài nguyên, ứng phó với BĐKH; khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân của VUSTA các cấp có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình và trong công tác quản lý tài nguyên, BVMT.

     Về phía VUSTA, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các hội khoa học và kỹ thuật chuyên ngành toàn quốc, các liên hiệp hội địa phương, tổ chức KH&CN trực thuộc phối hợp với Sở TN&MT tại các địa phương xây dựng Kế hoạch phối hợp để triển khai thực hiện và chủ động đề xuất, phối hợp với Bộ TN&MT trong triển khai các nội dung của Chương trình. Phát động và chỉ đạo thực hiện phong trào khuyến khích các nhà khoa học của các hội thành viên các cấp, tổ chức trực thuộc tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các giải pháp kỹ thuật, công nghệ mới phục vụ quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, BVMT và ứng phó với BĐKH; thường xuyên thông tin, trao đổi với Bộ TN&MT về kết quả hoạt động trong triển khai các nội dung của Chương trình; cử chuyên gia, các nhà khoa học của VUSTA tham gia hỗ trợ về kỹ thuật và pháp lý cho các hoạt động của Bộ TN&MT; chỉ đạo thống nhất các hội thành viên, liên hiệp hội địa phương và tổ chức trực thuộc thực hiện các nội dung đã ký kết; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, giám sát hoạt động; lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đề xuất với Bộ TN&MT khen thưởng.

 

Gia Linh

Thống kê

Lượt truy cập: 1374373