--%>

     Ngày 10/9/2019, Bộ NN&PTNT ban hành Quyết định số 3493/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt Danh mục nhiệm vụ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2020.Theo đó, Danh mục có 11 nhiệm vụ, trong đó: 3nhiệm vụ được thực hiện thông qua phương thúc tuyển chọn là: Đánh giá và đề xuất giải pháp xử lý xác chết vật nuôi tại vùng dịch bệnh quy mô lớn; Giải pháp quản lý, BVMT làng nghề chế biến hải sản truyền thống nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm khu vực Bắc Trung bộ; Mức độ rủi ro ô nhiễm môi trường vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển và đề xuất giải pháp quản lý, kỹ thuật nhằm giảm thiểu rủi ro ô nhiễm.

     Ngoài ra, còn có 1 nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên là: Lập báo cáo công tác BVMT của ngành nông nghiệp. Nhiệm vụ sẽ báo cáo kết quả điều tra, khảo sát về quy mô, tính chất và tác động của nguồn gây môi nhiễm môi trường, đồng thời cập nhật cơ sở dữ liệu công tác BVMT của ngành nông nghiệp. Thời gian thực hiện các nhiệm vụ từ năm 2020 - 2021.

 

Hồng Nhung

Thống kê

Lượt truy cập: 2684777