--%>

     UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 670/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án điều tra, bảo tồn các loài chim quý hiếm, nguy cấp tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên.

     Mục tiêu của dự án nhằm điều tra, bảo tồn nguyên trạng và từng bước phục hồi quần thể chim quý hiếm, góp phần bảo tồn bền vững đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên. Trong đó, tập trung xác định hiện trạng quần thể và phân bố của các loài chim quý hiếm, nguy cấp ở khu bảo tồn. Đồng thời, đánh giá mối de dọa đối với các loài chim quý hiếm, nguy cấp, cũng như xác định các giải pháp để bảo tồn và phát triển loài chim quý hiếm, nguy cấp.

     Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2,1 tỷ đồng, được trích từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế hàng năm của ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện dự án trong 3 năm (từ 2016 - 2018).

 

Hồng Nhự

 

Thống kê

Lượt truy cập: 2796186