--%>

     UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Quyết định 171/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn đến năm 2020.

 

 

     Mục tiêu của Kế hoạch là nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu chất thải y tế nguy hại phải được phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; đến năm 2020, 100% lượng chất thải rắn y tế nguy hại phát sinh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh được phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý đảm bảo các quy chuẩn về môi trường.

     Thực hiện kế hoạch này, UBND tỉnh giao Sở TN&MT chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh; Sở Y tế chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT và các cơ quan, đơn vị có liên quan, chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch; tổ chức tập huấn, hướng dẫn các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện việc phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại theo đúng quy định của Bộ Y tế và Bộ TN&MT…

 

Phương Hạnh

Thống kê

Lượt truy cập: 3078760