--%>

     Năm 2011, Bộ TN&MT tổ chức công bố Báo cáo môi trường quốc gia với chủ đề Chất thải rắn. Báo cáo đã phân tích các vấn đề liên quan đến chất thải rắn của Việt Nam: các đặc trưng chất thải rắn, phát sinh chất thải rắn, hiện trạng thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý và tái sử dụng chất thải rắn; đánh giá thực trạng và những tồn tại trong công tác quản lý, từ đó đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn hiệu quả cho những năm tới.
 
     Báo cáo gồm 7 chương
     Chương 1 -  Tổng quan phát triển kinh tế - xã hội và quản lý chất thải rắn tại Việt Nam 
     Chương 2 -  Chất thải rắn ở đô thị 
     Chương 3 -  Chất thải rắn nông nghiệp và nông thôn
     Chương 4 -  Chất thải rắn công nghiệp
     Chương 5 - Chất thải rắn y tế  
     Chương 6 - Tác động của ô nhiễm môi trường do chất thải rắn  
     Chương 7 - Quản lý chất thải rắn: Hiện trạng, tồn tại và giải pháp
Nguyệt Minh

Thống kê

Lượt truy cập: 1017054